Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 43 tiết 2 trang 21 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Số? Nối (theo mẫu). Chia 12 chiếc tất giống nhau thành các đôi tất. Hỏi có tất cả bao nhiêu đôi tất?

Câu 1 (Bài 43, tiết 2) trang 21, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số? 

a) 

Thừa số

2

2

2

2

2

Thừa số

4

8

6

5

9

Tích

 

 

 

 

 

b)

Số bị chia

8

16

12

10

18

Số chia

2

2

2

2

2

Thương

 

 

 

 

 

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 2 và bảng chia 2.

Lời giải:

a) Em thực hiện phép tính nhân theo từng cột, em có: 

Thừa số

2

2

2

2

2

Thừa số

4

8

6

5

9

Tích

8

16

12

10

18

b) Em thực hiện phép tính chia theo từng cột, em có:

Số bị chia

8

16

12

10

18

Số chia 

2

2

2

2

2

Thương

4

8

6

5

9

Câu 2 (Bài 43, tiết 2) trang 21, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải, em được:

Câu 3 (Bài 43, tiết 2) trang 21, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu)

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng chia 2 rồi nối với số tương ứng.

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính rồi nối kết quả với phép tính tương ứng:

8 : 2 = 4     

2 × 3 = 6

2 × 2 = 4

12 : 2 = 6

10 : 2 = 5

5 × 1 = 5

2 × 4 = 8

16 : 2 = 8

4 × 2 = 8

20 : 2 = 10

Em nối được như sau:

Câu 4 (Bài 43, tiết 2) trang 21, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Chia 12 chiếc tất giống nhau thành các đôi tất. Hỏi có tất cả bao nhiêu đôi tất?

Phương pháp:

Số đôi tất = Số chiếc tất giống nhau : 2

Lời giải:

1 đôi tất gồm 2 chiếc tất

Có 12 chiếc tất chia thành các đôi tất, ta thực hiện phép tính chia: 12 : 2 = 6.

Bài giải

Có tất cả số đôi tất là:

12 : 2 = 6 (đôi)

Đáp số: 6 đôi tất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan