Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.33 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m

Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m3/s. Biết hiệu suất của tuabin k=0,6, tìm công suất phát điện của tuabin.

Giải:

20m3 nước có khối lượng bằng 20 t =2.104 kg.

Thế năng trọng trường

\({{\rm{W}}_t} = mgh = {2.10^4}.9,8.80 \)\(\,= {1568.10^4}J\)

Chuyển thành công trong 1s sẽ tương ứng với công suất:

P = 1568.104W

Hiệu suất k=0,6, do đó công suất có ích là :

P = 0,6.1568.104 = 9408.103W = 9408kW

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan