Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 45 tiết 5 trang 29, 30 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Số? Mẹ mua về 14 bông hoa, mẹ cắm đều vào 2 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa? Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu).

Câu 1 (Bài 45, tiết 5) trang 29, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

a)

Thừa số

2

5

2

5

2

5

Thừa số

4

5

6

2

8

7

Tích

8

 

 

 

 

 

b)

Số bị chia

10

20

16

45

14

40

Số chia

2

5

2

5

2

5

Thương

5

 

 

 

 

 

Lời giải:

a) Em thực hiện phép tính nhân theo từng cột

Thừa số

2

5

2

5

2

5

Thừa số

4

5

6

2

8

7

Tích

8

25

12

10

16

35

b) Em thực hiện phép tính chia theo từng cột 

Số bị chia

10

20

16

45

14

40

Số chia

2

5

2

5

2

5

Thương

5

4

8

9

7

8

Câu 2 (Bài 45, tiết 5) trang 30, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mẹ mua về 14 bông hoa, mẹ cắm đều vào 2 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?

Lời giải:

Có 14 bông hoa, cắm đều vào 2 bình, muốn tính mỗi bình có bao nhiêu bông hoa, em thực hiện phép tính chia: 14 : 2 = 7.

Bài giải

Mỗi bình có số bông hoa là:

14 : 2 = 7 (bông)

Đáp số: 7 bông hoa.

Câu 3 (Bài 45, tiết 5) trang 30, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

 

Lời giải:

Em lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải

Câu 4 (Bài 45, tiết 5) trang 30, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

a) 5 × ……= 10

2 × ……= 10

2 × ……= 12

b) 12 : ……= 6

10 : ……= 2

25 : ……= 5

Lời giải:

Em nhớ lại bảng nhân, bảng chia để điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 5 × 2 = 10

2 × 5 = 10

2 × 6 = 12

b) 12 : 2 = 6

10 : 5 = 2

25 : 5 = 5

Câu 5 (Bài 45, tiết 5) trang 30, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu).

Lời giải:

Em thực hiện phép nhân 5 với các số trong vòng tròn

Nếu kết quả lớn hơn 10 và nhỏ hơn 46 thì chọn

× 1 = 5 < 10 (loại)

× 2 = 10 (loại)

× 3 = 15, 10 < 15 < 46 => chọn

× 4 = 20, 10 < 20 < 46 => chọn

× 5 = 25, 10 < 25 < 46 => chọn

× 6 = 30, 10 < 30 < 46 => chọn

× 7 = 35, 10 < 35 < 46 => chọn

× 8 = 40, 10 < 40 < 46 => chọn

× 9 = 45, 10 < 45 < 46 => chọn

× 10 = 50 > 46 (loại)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan