Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 46 tiết 2 trang 33, 34 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Số? a) Có …… vật dạng khối trụ. b) Có …… vật dạng khối cầu. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng? Xếp các hộp có dạng khối trụ thành các hình theo cách sau: Nối hai hình để ghép thành một khối cầu hoặc một khối trụ.

Câu 1 (Bài 46, tiết 2) trang 33, VBT toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Quan sát tranh, đếm các vật có dạng khối trụ, khối cầu rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Quan sát bức tranh, em thấy:

Dạng khối trụ: giò lụa, lát giò lụa, cái thớt

Dạng khối cầu: 3 quả chanh

Trong hình trên có:

a) Có 3 vật dạng khối trụ.

b) Có 3 vật dạng khối cầu.

Câu 2 (Bài 46, tiết 2) trang 33, VBT toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Phương pháp:

Quan sát để tìm quy luật xếp các hình rồi khoanh vào hình thích hợp đặt vào dấu ?

Lời giải:

Quan sát tranh ta thấy quy luật: hộp, trụ, cầu, hộp, trụ, cầu, hộp, trụ, … Vậy cứ sau khối trụ sẽ là một khối cầu. Em khoanh vào chữ cái C.

Câu 3 (Bài 46, tiết 2) trang 34, VBT toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối hai hình để ghép thành một khối cầu hoặc một khối trụ.

Phương pháp:

Quan sát rồi nối các hình thích hợp để ghép thành một khối cầu hoặc một khối trụ.

Lời giải:

Quan sát hình thứ nhất, là một khối trụ được cắt dọc một phần.

Hình thứ hai là một khối trụ được cắt lát ngang.

Hình thứ ba là một khối cầu được cắt dọc.

Nên em nối như sau:

Câu 4 (Bài 46, tiết 2) trang 34, VBT toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Xếp các hộp có dạng khối trụ thành các hình theo cách sau:

Phương pháp:

- Thực hiện đếm số khối trụ ở hình thứ ba và hình thứ tư rồi trả lời câu hỏi.

- Quan sát hình ta thấy quy luật xếp các hộp như sau:

Hình 1 có 1 khối trụ

Hình 2 có 3 khối trụ: 3 = 1 + 2

Hình 3 có 6 khối trụ: 6 = 1 + 2 + 3

Hình 4 có 10 khối trụ: 10 = 1 + 2 + 3 + 4

Tương tự em tìm được số khối trụ ở hình thứ 5.

Lời giải:

a) Thực hiện đếm các khối trụ, em thấy theo thứ tự từ trái qua phải

– Hình thứ ba có 6 khối trụ;

– Hình thứ tư có 10 khối trụ.

b) Em thấy:

Hình 1: có 1 khối: 

Hình 2: có 3 khối trụ: 3 = 1 + 2

Hình 3: có 6 khối trụ: 6 = 1 + 2 + 3

Hình 4: có 10 khối trụ: 10 = 1 + 2 + 3 + 4

Vậy hình thứ 5 sẽ có số khối trụ là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

Vậy để xếp được hình thứ năm theo cách trên thì cần 15 hộp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan