Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 52 tiết 1 trang 51, 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Nối (theo mẫu). Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu). Thỏ và rùa cùng thu hoạch cà rốt. Hai bạn dùng những chiếc bao và giỏ để đựng cà rốt. Mỗi bao đựng 100 củ cà rốt. Mỗi giỏ đựng 10 củ cà rốt. Những củ cà rốt còn lại thỏ thỏ và rùa sẽ ăn luôn tại chỗ.

Câu 1 (Bài 52, tiết 1) trang 51, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Nối mỗi số với tổng các trăm, chục, đơn vị thích hợp.

Lời giải:

Quan sát thấy số 512 gồm 5 trăm, 1 chục và 2 đơn vị nên ta có thể phân tích cấu tạo số như sau: 512 = 500 + 10 + 2

Tương tự em thực hiện được:

128 = 100 + 20 + 8 

256 = 200 + 50 + 6 

360 = 300 + 60 + 0 = 300 + 60 

306 = 300 + 0 + 6 = 300 + 6 

408 = 400 + 0 + 8 = 400 + 8 

Em nối như sau:

Câu 2 (Bài 52, tiết 1) trang 51, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu).

Mẫu: 239 = 200 + 30 + 9

a) 392 = ......................................

b) 309 = .....................................

c) 230 = .....................................

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị cho thích hợp.

Lời giải:

Em thấy số 392 gồm 3 trăm, 9 chục và 2 đơn vị nên em viết 392 = 300 + 90 + 2

Tương tự, em làm như sau:

a) 392 = 300 + 90 + 2

b) 309 = 300 + 9

c)  230 = 200 + 30

Câu 3 (Bài 52, tiết 1) trang 51, 52 VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Thỏ và rùa cùng thu hoạch cà rốt. Hai bạn dùng những chiếc bao và giỏ để đựng cà rốt. Mỗi bao đựng 100 củ cà rốt. Mỗi giỏ đựng 10 củ cà rốt. Những củ cà rốt còn lại thỏ thỏ và rùa sẽ ăn luôn tại chỗ.

a) Hôm qua, để đựng số cà rốt thu hoạch được, thỏ và rùa đã dùng 1 bao và 4 giỏ, sau đó hai bạn đã ăn 2 củ cà rốt tại chỗ. Như vậy, hôm qua thỏ và rùa đã thu hoạch được ..... củ cà rốt.

b) Hôm nay, hai bạn thu hoạch được 252 củ cà rốt. Vậy để đựng cà rốt, thỏ và rùa cần .... bao và ..... giỏ. Hai bạn sẽ ăn ..... củ cà rốt tại chỗ.

Phương pháp:

a) Số cà rốt hôm qua thu hoạch = 100 + 40 + 2

b) Số cà rốt hôm nay thu hoạch là 252 = 200 + 50 + 2

Từ đó em tìm được số bao, số giỏ và số củ cà rốt hai bạn ăn tại chỗ.

Lời giải:

a) Em thấy bạn thỏ và rùa đã dùng 1 bao, vậy là 100 củ và 4 giỏ hay là 40 củ, sau đó hai bạn đã ăn 2 của cà rốt tại chỗ nên số cà rốt thỏ và rùa đã thu hoạch là: 100 + 40 + 2 = 142 củ

b) Hai bạn thu hoạch được 252 củ cà rốt mà số 252 gồm 2 trăm, 5 chục và 2 đơn vị , vậy cần 2 bao (đựng 200 củ); 5 giỏ (đựng 50 củ) để đựng và còn thừa 2 củ. Số cà rốt thừa ra các bạn sẽ ăn tại chỗ nên các bạn sẽ ăn 2 củ cà rốt.

Em điền như sau: 

a) Hôm qua, để đựng số cà rốt thu hoạch được, thỏ và rùa đã dùng 1 bao và 4 giỏ, sau đó hai bạn đã ăn 2 củ cà rốt tại chỗ. Như vậy, hôm qua thỏ và rùa đã thu hoạch được 142 củ cà rốt.

b) Hôm nay, hai bạn thu hoạch được 252 củ cà rốt. Vậy để đựng cà rốt, thỏ và rùa cần 2 bao và 5 giỏ. Hai bạn sẽ ăn 2 củ cà rốt tại chỗ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan