Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 63 tiết 1 trang 88, 89 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 12 phiếu

Đặt tính rồi tính. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Một tiệm vải buổi sáng bán được 240 mét vải, buổi chiều bán được 180 mét vải. Hỏi cả hai buổi tiệm vải đó bán được bao nhiêu mét vải? Vẽ tiếp hình (theo mẫu).

Câu 1 (Bài 63, tiết 1) trang 88, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

314 + 462             736 + 58                 492 – 48                   628 – 567

…………                    ………..                      ……….                       …………

…………                    ………..                      ……….                       …………

…………                    ………..                      ……….                       …………

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Thực hiện cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm.

Lời giải:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

Câu 2 (Bài 63, tiết 1) trang 88, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Tổng của hai số ghi ở khối lập phương và khối trụ bằng …….

b) Hiệu của hai số ghi ở khối cầu và khối hộp chữ nhật bằng …….

Phương pháp:

Xác định các khối lập phương, khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật rồi tính tổng hoặc hiệu theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải:

a)   Khối lập phương ghi số 523, khối trụ ghi số 425

      Tổng của hai số ghi ở khối lập phương và khối trụ bằng 523 + 425 = 948

b) Khối cầu ghi số 385, khối hộp chữ nhật ghi số 268

Câu 3 (Bài 63, tiết 1) trang 88, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Một tiệm vải buổi sáng bán được 240 mét vải, buổi chiều bán được 180 mét vải. Hỏi cả hai buổi tiệm vải đó bán được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp:

Số mét vải cửa hàng bán được cả hai buổi = Số mét vải buổi sáng bán + Số mét vải buổi chiều bán.

Lời giải:

Muốn tìm số mét vải cả hai buổi bán được, ta lấy số mét vải bán được buổi sáng cộng với số mét vải bán được buổi chiều. 

Bài giải

Cả hai buổi tiệm vải đó bán được số mét vải là:

240 + 180 = 420 (m)

Đáp số: 420 mét vải.

Câu 4 (Bài 63, tiết 1) trang 89, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Vẽ tiếp hình (theo mẫu).

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vừa vẽ đi qua hai số là …… và …….

Hiệu hai số đó bằng ………

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi vẽ tiếp cho thích hợp.

Xác định hai số mà đường tô đậm đi qua và tính hiệu hai số đó.

Lời giải:

a) Em vẽ hình tiếp như sau:

 

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vừa vẽ đi qua hai số là 351 và 580

Hiệu hai số đó bằng: 580 – 351 = 229

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan