Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.44 trang 66 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Dẫn từ từ 28 gam hỗn hợp X gồm CO2, SO2, qua 500 ml dung dịch hỗn hợp (NaOH 0,7M ; (Ba(OH)2) 0,4M) được m gam kết tủa. Xác định m.

Dẫn từ từ 28 gam hỗn hợp X gồm (\(CO_2, SO_2\)), (\(d_{X/O_2}\) = 1,75) qua 500 ml dung dịch hỗn hợp (NaOH 0,7M ; \(Ba(OH)_2\) 0,4M) được m gam kết tủa. Xác định m.

Lời giải:

Ký hiệu: \(CO_2\) và \(SO_2\) là \(YO_2\) (

\({n_{Y{{\rm{O}}_2}}} = 0,5\,mol;\sum {{n_{OH}}}  = 0,75\,mol;\,\,{n_{B{a^{2 + }}}} = 0,2\,mol\)

Ta có:  \(1 < {{{n_{O{H^ - }}}} \over {{n_{Y{{\rm{O}}_2}}}}} = 1,5 < 2 \Rightarrow \) phản ứng tạo ra 2 muối  

\(\left\{ \begin{array}{l}
HY{\rm{O}}_3^ - :\,x\,mol\\
Y{\rm{O}}_3^{2 - }:y\,mol
\end{array} \right.\)

Ta có sơ đồ chuyển hóa :  

\(\begin{array}{l}
Y{{\rm{O}}_2} + O{H^ - } \to HY{\rm{O}}_3^ - + Y{\rm{O}}_3^ - \,\,\,\,\,(1)\\
Y{\rm{O}}_3^{2 - } + B{a^{2 + }} \to BaY{{\rm{O}}_3}\downarrow 
\end{array}\,\,\,\,\,(2) \)

Dựa vào mol \(YO_2\) và \(OH^-\) :

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan