Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 83 trang 51 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 83 trang 51 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác đều \(ABC\) có \(I, J\) lần lượt là trung điểm của \(AB, AC\). Tìm  \(\cos (\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} ), \cos (\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BC} ), \) \(   \cos (\overrightarrow {BJ} ,\overrightarrow {BC} ),  \cos (\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BJ} ),\) \(   \cos (\overrightarrow {BJ} ,\overrightarrow {CI} ). \)

Giải

(h.69).

 

\(\begin{array}{l}\cos \left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} } \right) = \cos {60^0} = \dfrac{1}{2}.\\\cos \left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BC} } \right) = \cos {120^0} =  - \dfrac{1}{2}.\\\cos \left( {\overrightarrow {BJ} ,\overrightarrow {BC} } \right) = \cos {30^0} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}.\\\cos \left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BJ} } \right) = \cos {150^0} =  - \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}.\\\cos \left( {\overrightarrow {BJ} ,\overrightarrow {CI} } \right) = \cos {120^0} =  - \dfrac{1}{2}.\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan