Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Getting ready for school - Unit 4 trang 50 sách bài tập tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 - Getting ready for school

C. GETTING READY FOR SCHOOL

1. Match the word in column A with the word(s) in column B - Nối từ ở cột A với từ ở cột B

1


Đáp án:

get up/ get dressed

go to school 

have breakfast

wash my face

 

2. Put the verbs in the correct form - Điền dạng đúng của động từ

Every morning, Lan ...(a)... (get) up. She ...(b)... (wash) her face. She ...(c)... (have) a big breakfast. Then, she ...(d)... (brush) her teeth. She ...(e)... (get) dressed and ...(f)... (go) to school.

 

Đáp án:

a) gets                                     d) brushes

b) washes                                e) gets

c) has                                      f) goes


3. Write the time - Viết thời gian

2


Đáp án:

a) It's twenty past six 

b) It's a quarter to ten

c) It's ten to four

d) It's a quarter past seven

e) It's five o-five

f) It's half past eleven

g) It's one thirty-five

h) It's twenty past four

 

4. Write. Then practice saying the sentences - Viết. Sau đó thực hành nói các câu sau

               What time do you get up?                          I get up at 6.30.

               What time does he get up?                        He gets up at 6.30.

a)  What time do you get up?

     I get up at (...x...)

b)  What time does he wash his face?

     He washes his face at (...x...)

c)    ………………………………….?

     I have breakfast at (...x...)

d)    ………………………………….?

     He goes to school at (...x...)

e)    ………………………………….?

     She brushes her teeth at (...x...)

f)     ………………………………….?

     I brush my teeth at (...x...)

g)    ………………………………….?

     He gets dressed at (...x...)

i)   ………………………………….?

     I go to school at (...x...)

h)   ………………………………….?

     She has breakfast at (...x...)

 

Đáp án:

c) What time do you have breakfast?

d) What time does he go to school?

e) What time does she brush her teeth?

f) What time do you brush your teeth?

g) What time does he get dressed?

h) What time do you go to school?

i) What time does she have breakfast?

 

5. Write about Tien - Viết về Tiên

3

4

 

Đáp án:

a) Tien gets up at six o'clock

b) She washes her face at a quarter past six

c) She brushes her teeth at six twenty

d) She has breakfast at half past six

e) She gets dressed at twenty to seven

f) She goes to school at ten to seven

 

6. Write 4 dialogues about Tien. - Viết 4 đoạn hội thoại về Tiên

                What time does she get up? She gets up at six o’clock.

 

Đáp án:

a) What time does she brush her teeth? - She brushes her teeth at six twenty

b) What time does she have breakfast? - She has breakfast at half past six

c) What time does she get dressed? - She gets dressed at twenty to seven

d) What time does she go to school? - She goes to school at ten to seven

 

7. Write the times - Viết thời gian

Example: 12.30    twelve thirty

a) 2.45                                 b) 6.25

c) 10.35                               d) 9.15

e) 5.10                                 f) 8.20

g) 3.00                                 h) 11.40


Đáp án:

a) a quarter to two

b) six twenty-five

c) ten thirty-five

d) a quarter past nine

e) ten past five

f) twenty past eight

g) three o'clock

h) eleven forty


8. Fill in the blanks with the right form of the verbs in the box - Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ trong bảng

have

get

brush

do

wash

go

Thanh Lan is a student at Thong Nhat School. She (a) _____ up at six o’clock every morning. She (b) _____ her teeth and (c) _____ her face. Then she (d) _____ bread and milk for breakfast. At six thirty she (e) _____ dressed and (f) _____ to school.

 

Đáp án:

a) gets

b) brushes

c) washes

d) has

e) gets

f) goes

 

9. Write questions -Viết câu hỏi

Example: What time / Thomas/ go to school

What time does Thomas go to school?

a)  What time/ you/ get up?

b)  What time/ Mai/ have breakfast?

c)  What time/ Chi/ wash her face?

d)  What time/ his father/go to work?

e)  What time/ your class/ start?

f)   What time/ your sister/ brush her teeth?

g)  What time/ their mother/ go home?

h)  What time/ her brother/ go to bed?

 

Đáp án:

a)  What time do you get up?

b)  What time does Mai have breakfast?

c)  What time does Chi wash her face?

d)  What time does his father go to work?

e)  What time does your class start?

f)   What time does your sister brush her teeth?

g)  What time does their mother go home?

h)  What time does her brother go to bed?

 

 

10. Write about yourself. Beginning with: - Viết về bản thân bạn, bắt đầu với:

Every morning I get up at...


Example answer:

Every morning I get up at six o'clock. I wash my face at a quarter past six. I brush my teeth at six twenty. I have breakfast with milk and bread at half past six. I get dressed at twenty to seven. Then I go to school at ten to seven.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan