Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 30, 31, 32, 33, 34: Giờ, Phút, Xem đồng hồ - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nối (theo mẫu). Đồng hồ chỉ mấy giờ? (viết theo mẫu). Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ: Đánh dấu vào đồng hồ chỉ 3 giờ. Nối các đồng hồ chỉ cùng một thời điểm: Đúng ghi đ, sai ghi s. Viết số vào chỗ chấm: 1 giờ = .... phút, 60 phút .... 1 giờ.Viết vào chỗ chấm: lâu hơn hay mau hơn (nhanh hơn). Giờ hay phút?

Câu 1 trang 30, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 2 trang 30, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đồng hồ chỉ mấy giờ? (viết theo mẫu)

Lời giải:


Câu 3 trang 31, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ:

Lời giải:


Câu 4 trang 31, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đánh dấu vào đồng hồ chỉ 3 giờ.

Lời giải:

3 giờ tương ứng với 15 giờ. Em đánh dấu vào hình số 3.

Câu 5 trang 31, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối các đồng hồ chỉ cùng một thời điểm:

Lời giải:


Câu 6 trang 32, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 7 trang 32, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lời giải:


Câu 8 trang 33, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát tranh, viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 9 trang 33, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

a) Viết số vào chỗ chấm.

1 giờ = .... phút                                   60 phút .... 1 giờ

b) >, < ,=

1 giờ .... 60 phút                                  45 phút .... 1 giờ

1 giờ .... 35 phút                                  90 phút ..... 1 giờ

Lời giải:

a) 1 giờ = 60 phút                               60 phút = 1 giờ

b) 1 giờ = 60 phút                               45 phút < 1 giờ

    1 giờ > 35 phút                                90 phút > 1 giờ

Câu 10 trang 34, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm: lâu hơn hay mau hơn (nhanh hơn).

a) Hải đánh răng ................... Lan.

b) Lan đánh răng .................. Hải.

Lời giải:

a) Hải đánh răng nhanh hơn Lan.

b) Lan đánh răng lâu hơn Hải.

Câu 11 trang 34, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Giờ hay phút?

Lời giải:

Nam mặc quần áo trong 5 phút.

Hà được xem ti vi trong 60 phút.

Dũng chơi ở công viên trong 2 giờ.

Gia đình em vệ sinh nhà trong 1 giờ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan