Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35, 36, 37, 38: Em làm được những gì? - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm. Chia ba số, từ ba số này em viết một phép nhân và một phép chia rồi viết tên các thành phần của phép tính đó (xem mẫu). Tính rồi nối các ô theo kết quả từ bé đến lớn. An xếp mỗi đĩa 5 cái bánh ít và đếm được 6 đĩa. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bánh ít? Có 35 gạo chia vào các túi, mỗi túi 5 kg gạo. Hỏi chia được bao nhiêu túi? Quan sát bức tranh, viết vào chỗ chấm.

Câu 1 trang 35, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu).

Lời giải:

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

   2 x 6 = 12

   12 : 2 = 6                            

   12 : 6 = 2

b) 5 + 5 + 5 = 15

    5 x 3 = 15

    15 : 5 = 3

    15 : 3 = 5

Câu 2 trang 35, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:


Câu 3 trang 36, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:


Câu 4 trang 36, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Chia ba số, từ ba số này em viết một phép nhân và một phép chia rồi viết tên các thành phần của phép tính đó (xem mẫu).

Lời giải:

Từ 3 số đã cho em viets thành các phép nhân và phép chia thích hợp.

Áp dụng công thức: Thừa số x Thừa số = Tích ; Số bị chia : Số chia = Thương .

Từ đó, em viết tên các thành phần của phép tính.

2 x 7 = 14                                         14 : 2 = 7

2 và 7 là thừa số                                14 là số bị chia

14 là tích                                           2 là số chia

                                                         7 là thương

Câu 5 trang 37, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính rồi nối các ô theo kết quả từ bé đến lớn.

Lời giải:

Câu 6 trang 37, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:


Lời giải:

Số cái bánh ít có tất cả là

5 x 6 = 30 (cái bánh)

Đáp số: 30 cái bánh

Câu 7 trang 37, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:


Lời giải:

Số túi chia được là

35 : 5 = 7 (túi)

Đáp số: 7 túi

Câu 8 trang 38, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát bức tranh, viết vào chỗ chấm.

a) Hai anh em đến công viên lúc ..................

b) Sau đó ...... phút, hai anh em ở nhà sách.

c) Lúc .............................., hai anh em ở siêu thị.

d) Mẹ dặn 9 giờ phải có mặt ở nhà, hai anh em về nhà ...................

(em viết: sớm giờ, đúng giờ hay trễ giờ).

Lời giải:

a) Hai anh em đến công viên lúc 8 giờ.

b) Sau đó 30 phút, hai anh em ở nhà sách.

c) Lúc 9 giờ 15 phút, hai anh em ở siêu thị.

d) Mẹ dặn 9 giờ phải có mặt ở nhà, hai anh em về nhà trễ giờ.

Câu 9 trang 38, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

a) Có tất cả bao nhiêu bạn?

Có 7 hàng dọc, mỗi hàng 5 bạn.

5 x 7 = ....

Có 5 hàng ngang, mỗi hàng 7 bạn.

7 x 5 = ....

b) >, <, =

3 + 3 + 3 + 3 .... 3 x 4                                     3 x 5 .... 5 x 3

10 x 2 ..... 10 + 10 + 10                                   5 x 6 .... 5 x 4

Lời giải:

a) Có 7 hàng dọc, mỗi hàng 5 bạn.

5 x 7 = 35

Có 5 hàng ngang, mỗi hàng 7 bạn.

7 x 5 = 35

b) 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4                                               3 x 5 = 5 x 3

    10 x 2 < 10 + 10 + 10                                              5 x 6 > 5 x 4

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan