Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 49, 50, 51, 52: Bảng cộng - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Khoanh đủ chục rồi viết kết quả (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm. Viết số và các phép cộng còn thiếu để hoàn chỉnh bảng cộng. >, <, = Tính nhẩm. Nối (theo mẫu). Đo rồi viết số vào chỗ chấm. Trên sân có tất cả 7 con chim sẻ, thêm 6 con nữa bay đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con chim sẻ?

Câu 1 trang 49

Câu hỏi:

Khoanh đủ chục rồi viết kết quả (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 2 trang 50

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

a) 7 + 5 = 7 + ..... + 2                          b) 8 + ..... = 8 + 2 + 5

   6 + 6 = 6 + ..... + 2                               7 + ..... = 7 + 3 + 4

   9 + 7 = 9 + ..... + 6                               9 + ..... = 9 + 1 + 8

   8 + 6 = 8 + ..... + 4                               6 + ..... = 6 + 4 + 3

Lời giải:

a) 7 + 5 = 7 + 3 + 2                             b) 8 + 7 = 8 + 2 + 5

   6 + 6 = 6 + 4 + 2                                  7 + 7= 7 + 3 + 4

   9 + 7 = 9 + 1 + 6                                  9 + 9 = 9 + 1 + 8

   8 + 6 = 8 + 2 + 4                                  6 + 7 = 6 + 4 + 3

Câu 3 trang 50

Câu hỏi:

Viết số và các phép cộng còn thiếu để hoàn chỉnh bảng cộng.

Lời giải:

Em điền như sau:

Câu 4 trang 50, 51

Câu hỏi:

Viết các phép tính ở bảng cộng có tổng là số trong hình tròn.

Lời giải:

Câu 5 trang 51

Câu hỏi:

>, <, =

7 + 9 ..... 9 + 7                                     8 + 5 ..... 8 + 6

3 + 8 ..... 8 + 3                                     6 + 6 ..... 6 + 5

Lời giải:

7 + 9 = 9 + 7                                       8 + 5 < 8 + 6

3 + 8 = 8 + 3                                       6 + 6 > 6 + 5

Câu 6 trang 51

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

7 + 4 = .....                   6 + 8 = .....                   5 + 9 = .....

8 + 8 = .....                   5 + 7 = .....                   9 + 9 = .....

Lời giải:

7 + 4 = 11                    6 + 8 = 14                    5 + 9 = 14

8 + 8 = 16                    5 + 7 = 12                    9 + 9 = 18

Câu 7 trang 51

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 8 trang 52

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Em điền vào dãy số và thực hiện các phép cộng:

7 + 6 = 13        7 + 9 = 16        6 + 5 = 11

8 + 4 = 12        9 + 8 = 17

Em nối như sau:

Câu 9 trang 52

Câu hỏi:

Đo rồi viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:

Câu 10 trang 52

Câu hỏi:

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan