Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 64, 65, 66: Bảng trừ - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Viết số vào chỗ chấm. Viết số và phép tính để có bảng hoàn chỉnh. Tính nhẩm. Số? (theo mẫu). Vẽ số chấm tròn thích hợp vào hai tấm bìa để trống. Số? Số? (Biết ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 17.)

Câu 1 trang 64

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

a) 11 – 5 = 11 – 1 – .....                       15 – 6 = 15 – ..... – 1

12 – 7 = 12 – 2 – .....                           16 – ..... = 16 – 6 – 2

13 – 4 = 13 – ..... – 1                           17 – ..... = 17 – 7 – 2

14 – 8 = 14 – ..... – 4                           18 – .... = 18 – 8 – 1

Lời giải:

a) 11 – 5 = 11 – 1 – 4                          15 – 6 = 15 – 5 – 1

12 – 7 = 12 – 2 – 5                              16 – 8 = 16 – 6 – 2

13 – 4 = 13 – 3 – 1                              17 – 9 = 17 – 7 – 2

14 – 8 = 14 – 4 – 4                              18 – 9 = 18 – 8 – 1

Câu 2 trang 64

Câu hỏi:

Viết số và phép tính để có bảng hoàn chỉnh.

Lời giải:

Câu 3 trang 64

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

12 – 4 = .....                 17 – 9 = .....                 11 – 3 = .....

15 – 6 = .....                 13 – 5 = .....                 14 – 7 = .....

16 – 7 = ......                18 – 9 = .....                 12 – 8 = .....

Lời giải:

12 – 4 = 8                    17 – 9 = 8                    11 – 3 = 8

15 – 6 = 9                    13 – 5 = 8                    14 – 7 = 7

16 – 7 = 9                    18 – 9 = 9                    12 – 8 = 4

Câu 4 trang 65

Câu hỏi:

Số? (theo mẫu)

Lời giải:

Quan sát ví dụ mẫu ta nhận thấy quy luật: Các số trong vòng tròn màu trắng bằng tổng của hai số ở hai bên. (Ví dụ 12 = 7 + 5, 16 = 7 + 9, 14 = 5 + 9).

Từ đó ta điền tiếp các số còn thiếu vào chỗ chấm cho thích hợp.

Câu 5 trang 65

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 6 trang 65

Câu hỏi:

Vẽ số chấm tròn thích hợp vào hai tấm bìa để trống.

Lời giải:

Ta thấy mỗi tấm bìa phía sau có ít hơn tấm bìa phía trước 1 hàng (3 chấm tròn).

Vậy miếng bìa thứ tư có 3 hàng, miếng bìa thứ năm có 2 hàng (mỗi hàng 3 chấm tròn).

Câu 7 trang 66

Câu hỏi:

Số?

8 + 6 = .....                   5 + 7 = .....                   9 + 8 = .....

14 – 8 = .....                 12 – ..... = 7                 17 – ..... = 9

14 – 6 = .....                 12 – ..... = 5                 17 – ..... = 8    

Lời giải:

8 + 6 = 14                    5 + 7 = 12                    9 + 8 = 17

14 – 8 = 6                    12 – 5 = 7                    17 – 8 = 9

14 – 6 = 8                    12 – 7 = 5                    17 – 9 = 8        

Câu 8 trang 66

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Quan sát ví dụ mẫu ta thấy: Mỗi số ở hàng trên bằng tổng của hai số hàng dưới.

Ta điền như sau:

Câu 9 trang 66

Câu hỏi:

Số? (Biết ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 17.)

Lời giải:

Ở ngôi nhà thứ nhất ta có:

       6 + 7 + .... = 17. Ta điền số 4

       4 + 5 + .... = 17. Ta điền số 8

       8 + .... + 6 = 17. Ta điềm số 3.

Tương tự như vậy ta điền như sau:

Câu 10 trang 66

Câu hỏi:

Xếp hình theo mẫu.

Lời giải:

Em tự xếp hình theo mẫu.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan