Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 67, 68: Em giải bài toán - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Lớp 2A có 20 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh? Huy có 14 tờ giấy màu. Huy cho Mai 5 tờ giấy màu. Hỏi Huy còn lại bao nhiêu tờ giấy màu? Mẹ mua 6 trái xoài, ba mua thêm 6 trái xoài nữa. Hỏi cả ba và mẹ mua bao nhiêu trái xoài? Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Câu 1 trang 67

Câu hỏi:

Lớp 2A có 20 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Tóm tắt

Nữ :  20 bạn

Nam: 15 bạn

Tất cả: ..... bạn?

Bài giải

Cách 1:

Số học sinh của lớp 2A có là:

20 + 15 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh

Cách 2:

20 + 15 = 35

Trả là Lớp 2A có 35 học sinh

Câu 2 trang 68

Câu hỏi:

Huy có 14 tờ giấy màu. Huy cho Mai 5 tờ giấy màu. Hỏi Huy còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Tóm tắt

Có: ..... tờ giấy

Cho: .... tờ giấy

Còn lại: ..... tờ giấy?

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 14 tờ giấy

Cho: 5 tờ giấy

Còn lại: ..... tờ giấy?

Bài giải

Số tờ giấy màu Huy còn lại là

14 – 5 = 9 (tờ giấy)

Đáp số: 9 tờ giấy

Câu 3 trang 68

Câu hỏi:

Mẹ mua 6 trái xoài, ba mua thêm 6 trái xoài nữa. Hỏi cả ba và mẹ mua bao nhiêu trái xoài?

Tóm tắt

Mẹ: ...... trái

Ba: ....... trái

Ba và mẹ: ...... trái?

Lời giải:

Tóm tắt

Mẹ: 6 trái

Ba: 6 trái

Ba và mẹ: ...... trái?

Bài giải

Số trái xoài ba và mẹ mua là

6 + 6 = 12 (trái xoài)

Đáp số: 12 trái xoài

Câu 4 trang 68

Câu hỏi:

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

      Tóm tắt

Phấn trắng và phần màu: 12 viên

Phấn trắng:                       4 viên

Phấn màu:                      .... viên?

Lời giải:

Số viên phấn màu là

12 – 4 = 8 (viên)

Đáp số: 8 viên phấn

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan