Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2 trang 69: Bài toán nhiều hơn - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Ngăn trên có 7 hộp sữa, ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 5 hộp sữa. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu hộp sữa? Xe của voi chạy được 82 cm, xe của vịt chạy được xa hơn xe của voi 13 cm. Hỏi xe của vịt chạy được bao nhiêu xăng-ti-mét?

Câu 1 trang 69

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Ngăn trên:                   7 hộp

Ngăn dưới nhiều hơn:    5 hộp

Ngăn dưới:                  ...... hộp?

Bài giải

Số hộp sữa ngăn dưới có là:

7 + 5 = 12 (hộp)

Đáp số: 12 hộp

Câu 2 trang 69

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Voi:            82 cm

Vịt xa hơn: 13 cm

Vịt:             .... cm?

Bài giải

Số cm xe của vịt chạy được là

82 + 13 = 95 (cm)

Đáp số: 95 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan