Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 82, 83: Kiểm tra - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. Viết số 167 thành tổng các trăm, chục, đơn vị. Đúng ghi đ, sau ghi s: Số 854 đọc là? Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 342, 324, 423, 243. Viết tên các hình khối vào chỗ chấm. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 53 km, quãng đường từ tỉnh B đến tỉnh C dài 28 km. Hõi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh C (đi qua tỉnh B) dài bao nhiêu ki-lô-mét? Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: …

Câu 1 trang 82, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Lời giải:

Quan sát hình ảnh ta thấy hình vuông lớn gồm 100 ô vuông nhỏ, mỗi cột dọc gồm 10 ô vuông nhỏ.

Từ đó em xác định được số ô vuông trong hình.

Chọn đáp án A

Câu 2 trang 82, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số 167 thành tổng các trăm, chục, đơn vị:

………………………………………………….....................

Lời giải:

167 = 100 + 60 + 7

Câu 3 trang 82, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 4 trang 82, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sau ghi s

Số 854 đọc là:

a) Tám năm bốn                    …..

b) Tám trăm năm mươi bốn  …..

c) Tám trăm năm mươi tư     …..

Lời giải:

Số 854 đọc là:

a) Tám năm bốn                    s

b) Tám trăm năm mươi bốn    s

c) Tám trăm năm mươi tư      đ

Câu 5 trang 82, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

a) 1 km = 1 000 m   …..

b) 1 m = 1 000 cm   …..

c) 10 cm = 1 dm      …...

Lời giải:

a) 1 km = 1 000 m   đ

b) 1 m = 1 000 cm   s

c) 10 cm = 1 dm      đ

Câu 6 trang 83, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

342, 324, 423, 243

Lời giải:

Ta có 243 < 324 < 342 < 423

Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 243, 324, 342, 423.

Câu 7 trang 83, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

97 – 24                                                8 + 56

Lời giải:

Câu 8 trang 83, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết tên các hình khối vào chỗ chấm.

Lời giải:


Câu 9 trang 83, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 53 km, quãng đường từ tỉnh B đến tỉnh C dài 28 km. Hõi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh C (đi qua tỉnh B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh C (đi qua tỉnh B) dài số ki-lô-mét là

53 + 28 = 81 (km)

Đáp số: 81 km

Câu 10 trang 83, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: ………………

Lời giải:

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 102.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan