Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 87, 88, 89, 90: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Tính rồi nối theo mẫu. Làm theo mẫu. Tính. Đặt tính rồi tính. >, <, = Tính để giúp gà con tìm mẹ. Số ? (theo mẫu). Một câu lạc bộ thể thao có 34 bạn chơi cờ vua và 57 bạn chơi cờ tướng. Hỏi câu lạc bộ đó có tất cả bao nhiêu bạn tham gia chơi cờ vua và cờ tướng? Vườn nhà ông Tám trồng 46 cây sầu riêng, vườn nhà bà Ba trồng 64 câu sầu riêng. Hỏi ông Tám trồng ít hơn bà Ba bao nhiêu cây sầu riêng?

Câu 1 trang 87

Câu hỏi:

Tính rồi nối theo mẫu.

Lời giải:

Câu 2 trang 87

Câu hỏi:

Làm theo mẫu.

Lời giải:

Câu 3 trang 88

Câu hỏi:

Tính.

a) 26 + 4 + 2 = .....                              b) 25 + 5 + 3 = .....

          26 + 6 = .....                                          25 + 8 = .....

c) 56 + 4 + 32 = .....                            d) 75 + 5 + 13 = .....

           56 + 36 = .....                                       75 + 18 = .....   

Lời giải:

a) 26 + 4 + 2 = 32                               b) 25 + 5 + 3 = 33

          26 + 6 = 32                                           25 + 8 = 33

c) 56 + 4 + 32 = 92                             d) 75 + 5 + 13 = 93

          56 + 36 = 92                                        75 + 18 = 93

Câu 4 trang 88

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

28 + 37                        45 + 16                                    52 + 29

Lời giải:

- Đặt tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Câu 5 trang 88

Câu hỏi:

>, <, =

45 + 8  .......... 48                                 63 + 29  .......... 100

27 + 33 .......... 23 + 37                        18 + 24  .......... 30

Lời giải:

Câu 6 trang 89

Câu hỏi:

Tính để giúp gà con tìm mẹ.

Lời giải:

Em tính tổng các phép tính và nối như sau:

Câu 7 trang 89

Câu hỏi:

Số ? (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 8 trang 90

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Cờ vua:     34 bạn

Cờ tướng: 57 bạn

Tổng:       .... bạn?

Bài giải

Số bạn chơi cờ vua và cờ tướng của câu lạc bộ đó là

34 + 57 = 91 (bạn)

Đáp số: 91 bạn

Câu 9 trang 90

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Ông Tám:                              46 cây

Bà Ba:                                   64 cây

Ong Tám trồng ít hơn bà Ba: ... cây?

Bài giải

Số cây ông sầu riêng ông Tám trồng ít hơn bà Ba là

64 – 46 = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây

Câu 10 trang 90

Câu hỏi:

Vui học

Xếp hình con chim.

Lời giải:

Học sinh tự thực hành xếp hình.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan