Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 97, 98, 99: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Đặt tính rồi tính. Nối (theo mẫu). Số? (theo mẫu). Tính nhẩm. >, <, = Tô màu giống nhau cho những chiếc lá có hiệu bằng nhau? Trong hồ có 25 con cá, một số con trốn trong đám rong, còn lại 16 con đang bơi. Hỏi có bao nhiêu con cá trốn trong đám rong?

Câu 1 trang 97

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

62 – 15                        87 – 48                        22 – 7                          34 – 6

Lời giải:

Câu 2 trang 97

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 3 trang 97

Câu hỏi:

Số? (theo mẫu)

Lời giải:

Ta có  95 – 50 = 45                              36 – 0 = 36

          51 – 27 = 24                              73 – 49 = 24

Ta điền như sau:

Câu 4 trang 98

Câu hỏi:

Tính nhẩm

60 – 10 + 30 = ....                                20 – 7 – 3 = .....

100 – 20 – 40 = .....                             15 + 5 – 18 = .....

Lời giải:

60 – 10 + 30 = 50 + 30 = 80                           20 – 7 – 3 = 13 – 3 = 10

100 – 20 – 40 = 80 – 40 = 40                          15 + 5 – 18 = 20 – 18 = 2

Câu 5 trang 98

Câu hỏi:

>, <, =

60 ........  93 – 26                                 59 ........ 72 – 19

33 ........ 61 – 28                                  68 ........ 68 – 0

Lời giải:

60 < 93 – 26                                 59 > 72 – 19

33 = 61 – 28                                 68 = 68 – 0

Câu 6 trang 98

Câu hỏi:

Tô màu giống nhau cho những chiếc lá có hiệu bằng nhau?

Lời giải:

Ta có   62 – 35 = 27                              90 – 83 = 7

          21 – 14 = 7                                53 – 26 = 27

          73 – 46 = 27                               25 – 18 = 7

Em tự tô màu theo yêu cầu của bài toán.

Câu 7 trang 98

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Áp dụng công thức: Số hạng chưa biết = Tổng – số hạng đã biết.

Từ đó ta điền được các số còn thiếu vào chỗ chấm.

Câu 8 trang 99

Câu hỏi:

Tính:

a) 25 – 5 – 12 = .....                                         b) 52 – 2 – 17 = .....

c) 73 – 3 – 44 = .....                                         d) 48 – 8 – 26 = ....

Lời giải:

a) 25 – 5 – 12 = 20 – 12 = 8                            b) 52 – 2 – 17 = 50 – 17 = 33

c) 73 – 3 – 44 = 70 – 44 = 26                          d) 48 – 8 – 26 = 40 – 26 = 24

Câu 9 trang 99

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Trong hồ:            25 con cá

Đang bơi:            16 con cá

Trong đám rong: .... con cá?

Bài giải

Số con cá trốn trong đám rong là

25 – 16 = 9 (con cá)

Đáp số: 9 con cá

Câu 10 trang 99

Câu hỏi:

Lời giải:

Tổng số chấm tròn ở mặt trên của 3 xúc xắc là

                41 – 29 = 12 (chấm tròn).

Ta thấy mặt trên xúc xắc thứ nhất có 5 chấm tròn, mặt trên xúc xắc thứ hai có 4 chấm tròn.

Vậy số chấm tròn ở mặt trên của xúc xắc cuối là

                12 – 5 – 4 = 3 (chấm tròn).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan