Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 100, 101, 102: Em làm được những gì? - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Làm theo mẫu. Số? (theo mẫu). Đặt tính rồi tính. Nam có 52 con tem. Nam tặng Minh 18 con tem. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu con tem? a) Đánh (✔) dấu vào ô có chứa nhiều nước hơn? b) Viết vào chỗ chấm.

Câu 1 trang 100

Câu hỏi:

Làm theo mẫu.

Lời giải:

Câu 2 trang 100

Câu hỏi:

Số? (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 3 trang 101

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

73 – 28                        60 – 34                        85 – 7                      30 – 3

Lời giải:

Câu 4 trang 101

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Nam:                   52 con tem

Nam tặng Minh: 18 con tem

Nam còn:           ..... con tem?

Bài giải

Số con tem còn lại của Nam là

52 – 18 = 34 (con tem)

Đáp số: 34 con tem

Câu 5 trang 102

Câu hỏi:

a) Đánh (dấu vào ô có chứa nhiều nước hơn?

b) Viết vào chỗ chấm.

Xô màu ................ đựng nhiều hơn xô màu ............... là ...... l nước.

Lời giải:

a) Xô màu xanh đựng nhiều nước hơn.

b) Xô màu xanh đựng nhiều hơn xô màu đen là 15 l nước.

Câu 6 trang 102

Câu hỏi:

Thử thách

Vẽ hình vào ô trống.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan