Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 20, 21, 22, 23: Phép chia - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Chia đều 8 cái bánh cho 4 bạn, mỗi bạn được …. cái bánh. Chia đều 15 cái kẹo cho 5 bạn, mỗi bạn được …. cái kẹo. Quan sát tranh, viết phép tính nhân và phép tính chia. Viết phép chia (theo mẫu). Có 30 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 5 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng? Có 16 học sinh xếp thành 2 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh ?

Câu 1 trang 20, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

a) Chia đều 8 cái bánh cho 4 bạn, mỗi bạn được …. cái bánh.

Viết phép chia: ……………………….

b) Có 8 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Có …. bạn được chia.

Viết phép chia: ……………………….

Lời giải:

a) Chia đều 8 cái bánh cho 4 bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh.

Viết phép chia: 8 : 4 = 2

b) Có 8 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Có 4 bạn được chia.

Viết phép chia: 8 : 2 = 4

Câu 2 trang 20, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

a) Chia đều 15 cái kẹo cho 5 bạn, mỗi bạn được …. cái kẹo.

Viết phép chia: ………………………

b) Có 15 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 3 cái kẹo. Có …. bạn được chia.

Viết phép chia: ………………………

Lời giải:

a) Chia đều 15 cái kẹo cho 5 bạn, mỗi bạn được 3 cái kẹo.

Viết phép chia: 15 : 5 = 3

b) Có 15 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 3 cái kẹo. Có 5 bạn được chia.

Viết phép chia: 15 : 3 = 5

Câu 3 trang 21, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 4 trang 21, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát tranh, viết phép tính nhân và phép tính chia.

Lời giải:


Câu 5 trang 22, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết phép chia (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 6 trang 22, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tìm kết quả phép chia dựa vào phép nhân (xem mẫu):

Lời giải:


Câu 7 trang 22, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Lời giải:

Ta xếp được số hàng là

30 : 5 = 6 (hàng)

Đáp số: 6 hàng

Câu 8 trang 22, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:


Lời giải:

Mỗi hàng có số học sinh là

16 : 2 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Câu 9 trang 23, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan