Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 37, 38, 39, 40: Em làm được những gì? Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu). Tô màu hồng vào ô số lớn nhất, màu xanh vào ô số bé nhất rồi viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn vào các ô bên dưới. Đặt tính rồi tính. Vẽ kim giờ còn thiếu và viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu). Viết tên đoạn thẳng vào chỗ chấm. Tính rồi sắp xếp các kết quả theo thứ tự từ lớn đến bé. Tô hình tròn màu đỏ, hình tam giác màu vàng (có thể tô thêm màu và trang trí thành bức tranh).

Câu 1 trang 37

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải:

Em điền như sau:

Câu 2 trang 37

Câu hỏi:

Tô màu hồng vào ô số lớn nhất, màu xanh vào ô số bé nhất rồi viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn vào các ô bên dưới.

Lời giải:

Ta có  3 < 33 < 38 < 83 Nên số lớn nhất là 83 (tô màu hồng), số nhỏ nhất là 3 (tô màu xanh).

          18 < 78 < 81 < 87 Nên số lớn nhất là 87 (tô màu hồng), số nhỏ nhất là 18 (tô màu xanh).

Em điền và tô màu như sau:

Câu 3 trang 37

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

48 + 21                        72 + 6                          97 – 45                        38 – 7

Lời giải:

- Đặt tính sao cho các số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Câu 4 trang 38

Câu hỏi:

Vẽ kim giờ còn thiếu và viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 5 trang 38

Câu hỏi:

Viết tên đoạn thẳng vào chỗ chấm.

Lời giải:

Câu 6 trang 39

Câu hỏi:

Tính rồi sắp xếp các kết quả theo thứ tự từ lớn đến bé.

7 dm + 0 dm = ........                           8 dm – 2 dm = .........

70 dm – 30 dm = ........                       90 dm – 40 dm = .........

    ....... dm, ....... dm, ........ dm, ...... dm

Lời giải:

7 dm + 0 dm = 7 dm                           8 dm – 2 dm = 6 dm

70 dm – 30 dm = 40 dm                      90 dm – 40 dm = 50 dm

               6 dm, 7 dm, 40 dm, 50 dm

Câu 7 trang 39

Câu hỏi:

Tô màu.

Tô hình tròn màu đỏ, hình tam giác màu vàng (có thể tô thêm màu và trang trí thành bức tranh).

Lời giải:

Câu 8 trang 39

Câu hỏi:

Lời giải:

Câu 9 trang 40

Câu hỏi:

Vui học.

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan