Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 8, 9, 10, 11, 12: Phép nhân - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết phép nhân. Nối (theo mẫu). a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ……… b) 8 + 8 + 8 = ……… Số? (theo mẫu). Xếp hình cá voi. Vẽ hình thể hiện phép nhân. Tô màu theo kết quả. Kết quả là: 12: màu vàng; 18: màu cam; 20: màu xanh lá; 24: màu đỏ

Câu 1 trang 8, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết phép nhân.

Lời giải:

Câu 2 trang 9, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 3 trang 9, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết phép nhân.

Mẫu: 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 5

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ………

b) 8 + 8 + 8 = ………

c) 11 + 11 + 11 + 11 = ……………

d) 34 + 34 = ………………

Lời giải:

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 7

b) 8 + 8 + 8 = 8 x 3

c) 11 + 11 + 11 + 11 = 11 x 4

d) 34 + 34 = 34 x 2

Câu 4 trang 9, 10 VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính:

Mẫu: 7 x 3 = ?

        7 + 7 + 7 = 21

        7 x 3 = 21

a) 5 x 3 = ?                                          b) 10 x 5 = ?

c) 2 x 4 = ?                                          d) 6 x 3 = ?

Lời giải:

- Viết mỗi phép nhân đã cho thành tổng của các số hạng bằng nhau rồi tính.

- Từ đó em tính được kết quả phép nhân.

a) 5 x 3 = ?                                          b) 10 x 5 = ?

   5 + 5 + 5 = 15                                       10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

   5 x 3 = 15                                              10 x 5 = 50

c) 2 x 4 = ?                                          d) 6 x 3 = ?

    2 + 2 + 2 + 2 = 8                                 6 + 6 + 6 = 18

    2 x 4 = 8                                              6 x 3 = 18

Câu 5 trang 10, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số? (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 6 trang 11, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

2 x 1 = ….                               7 x 1 = ….

5 x 1 = ….                               8 x 1 = ….

Lời giải:

Ta có: Số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó.

Từ đó em viết kết quả phép nhân vào chỗ chấm.

2 x 1 = 2                                  7 x 1 = 7

5 x 1 = 5                                  8 x 1 = 8

Câu 7 trang 11, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Xếp hình cá voi

Lời giải:

Em tự gấp

Câu 8 trang 11, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Vẽ hình thể hiện phép nhân.

Lời giải:

a) Để thể hiện phép nhân 3 x 2, em vẽ 2 nhóm, mỗi nhóm có 3 chấm tròn.

b) Để thể hiện phép nhân 2 x 4, em vẽ 4 nhóm, mỗi nhóm có 2 chấm tròn.

Câu 9 trang 12, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tô màu theo kết quả.

Kết quả là:

12: màu vàng

18: màu cam

20: màu xanh lá

24: màu đỏ

Lời giải:

10 x 2 = 20                             4 x 5 = 20                          2 x 10 = 20                        5 x 4 = 20

6 x 4 = 24                               4 x 6 = 24                          12 x 1 = 12                        1 x 12 = 12

3 x 8 = 24                               8 x 3 = 24                          12 x 2 = 24                        2 x 12 = 24

6 x 2 = 12                               6 x 3 = 18                          3 x 4 = 12                          2 x 9 = 18

2 x 6 = 12                               3 x 6 = 18                          4 x 3 = 12                          9 x 2 = 18

Em tự tô màu vào hình vẽ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan