Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 17, 18, 19: Bảng nhân 5 - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết vào chỗ chấm. Làm theo mẫu. Mẫu: 5 x 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30. Tính nhẩm: 5 x 1 = … 5 x 5 = … 5 x 10 = … Dùng thước thẳng, nối lần lượt các điểm theo các số từ bé đến lớn. Mỗi hộp có 5 cái bánh. Hỏi 4 hộp có bao nhiêu cái bánh? Viết vào chỗ chấm để có phép nhân trong bảng nhân 2, bảng nhân 5.

Câu 1 trang 17, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Câu 2 trang 17, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Làm theo mẫu.

Mẫu: 5 x 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

a) 5 x 2 = ………………………………………..

b) 5 x 5 = ………………………………………..

c) 5 x 10 = ………………………………………

Lời giải:

a) 5 x 2 = 5 + 5 = 10

b) 5 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

c) 5 x 10 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 50

Câu 3 trang 17, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:

Câu 4 trang 17, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào ô trống.

Lời giải:

Câu 5 trang 18, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

5 x 1 = ….                   5 x 5 = ….                   5 x 10 = …

5 x 2 = ….                   5 x 4 = ….                   5 x 9 = ….

5 x 3 = ….                   5 x 6 = ….                   5 x 8 = ….

Lời giải:

5 x 1 = 5                      5 x 5 = 25                    5 x 10 = 50

5 x 2 = 10                    5 x 4 = 20                    5 x 9 = 45

5 x 3 = 15                    5 x 6 = 30                    5 x 8 = 40

Câu 6 trang 18, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Dùng thước thẳng, nối lần lượt các điểm theo các số từ bé đến lớn.

Lời giải:

Em nối theo thứ tự các số từ bé đến lớn là: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

Câu 7 trang 18, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Mỗi hộp có 5 cái bánh.

Hỏi 4 hộp có bao nhiêu cái bánh?

Lời giải:

4 hộp bánh có số cái bánh là

5 x 4 = 20 (cái bánh)

Đáp số: 20 cái bánh

Câu 8 trang 19, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm để có phép nhân trong bảng nhân 2, bảng nhân 5.

Lời giải:


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan