Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 33, 34, 35, 36: Đề-xi-mét - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết. Viết vào chỗ chấm. Đúng ghi đ, sai ghi s. Tính. Bộ bàn ghế học sinh có kích thước đo được như hình bên. Hỏi mặt bàn cao hơn mặt ghế mấy đề-xi-mét? Dài hơn, ngắn hơn hay bằng? Đánh dấu (✔) vào cách đặt thước đúng để đo các đồ vật.

Câu 1 trang 33

Viết.

Học sinh quan sát cách viết mẫu rồi tự thực hành viết lại vào vở.

Câu 2 trang 33, 34

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

a) Dài hơn, ngắn hơn hay bằng?

- Ngón trỏ ........................ 1 dm.

- Bàn tay .......................... 1 dm.

- Gang tay ....................... 1 dm.

- Sải tay ........................... 10 dm.

- Bước chân ...................... 5 dm.

b) cm hay dm?

- Ngón trỏ dài khoảng: 5 ........

- Gang tay dài khoảng: 15 ........

- Bàn tay dài khoảng: 1 ..........

Sải tay dài khoảng: 12 ........

- Bước chân dài khoảng: 4 ........

c) Đo rồi viết vào chỗ chấm.

- Ngón trỏ dài khoảng ..... cm.

- Bàn tay dài khoảng ....... cm

- Bước chân dài khoảng ........ cm.

- Gang tay dài khoảng ........ cm.

- Sải tay dài khoảng ......... dm.

Lời giải:

a)

- Ngón trỏ ngắn hơn 1 dm.

- Bàn tay bằng 1 dm.

- Gang tay dài hơn 1 dm.

- Sải tay dài hơn 10 dm.

- Bước chân ngắn hơn 5 dm.

b) cm hay dm?

- Ngón trỏ dài khoảng: 5 cm.

- Gang tay dài khoảng: 15 cm.

- Bàn tay dài khoảng: 1 dm.

Sải tay dài khoảng: 12 dm.

Bước chân dài khoảng: 4 dm

c) Các em tự đo rồi viết vào chỗ chấm.

Câu 3 trang 34

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

 

Lời giải:

Ta có: 1 dm = 10 cm                            8 dm = 80 cm 

          3 dm = 30 cm                            7 dm = 70 cm

Vậy ta điền được như sau:

Câu 4 trang 34

Câu hỏi:

Tính:

8 cm + 2 cm = ........                            10 dm + 7 dm = ...........

29 cm – 17 cm = ..........                       33 dm – 21 dm = ...........

33 cm – 10 cm + 25 cm = ........            44 dm + 55 dm + 68 dm = .........

Lời giải:

8 cm + 2 cm = 10 cm                          10 dm + 7 dm = 17 dm

29 cm – 17 cm = 12 cm                       33 dm – 21 dm = 12 dm

33 cm – 10 cm + 25 cm = 48 cm          44 dm + 55 dm - 68 dm = 31 dm.

Câu 5 trang 34

Câu hỏi:

Lời giải:

Câu 6 trang 35

Câu hỏi:

Dài hơn, ngắn hơn hay bằng?

Lời giải:

Câu 7 trang 35

Câu hỏi:

Đánh dấu (✔) vào cách đặt thước đúng để đo các đồ vật.

Lời giải:

Ta đặt thước sao cho đồ vậy áp vào cạnh thước và một đầu của đồ vật đặt tại vạch số 0 của thước.

Câu 8 trang 36

Câu hỏi:

Ước lượng rồi đo các đồ vật trong lớp.

Lời giải:

Kích thước mỗi đồ dùng có thể khác nhau giữa các trường. Em tham khảo kích thước sau đây:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan