Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 14, 15, 16: Bảng nhân 2 - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm. Tính nhẩm: 2 x 1 = … 2 x 5 = … 2 x 10 = … Tô màu các con gà có số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2. Viết các phép nhân trong bảng nhân 2 (theo mẫu). Tô màu các ngôi nhà và xe ô tô có phép tính đúng.

Câu 1 trang 14, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu):

Lời giải:

Câu 2 trang 14, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:

Câu 3 trang 14, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào ô trống.

Lời giải:

Câu 4 trang 15, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

2 x 1 = …                    2 x 5 = …                    2 x 10 = …

2 x 2 = ….                   2 x 6 = ….                   2 x 9 = ….

2 x 3 = ….                   2 x 4 = ….                   2 x 8 = ….

Lời giải:

2 x 1 = 2                      2 x 5 = 10                    2 x 10 = 20

2 x 2 = 4                      2 x 6 = 12                    2 x 9 = 18

2 x 3 = 6                      2 x 4 = 8                      2 x 8 = 16

Câu 5 trang 15, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tô màu các con gà có số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2.

Lời giải:

Các số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2 là: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Em t tô màu vào hình vẽ.

Câu 6 trang 16, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết các phép nhân trong bảng nhân 2 (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 7 trang 16, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tô màu các ngôi nhà và xe ô tô có phép tính đúng.

Lời giải:

Các phép tính đúng là:

2 x  8 = 16                              2 x 7 = 14                          2 x 6 = 12

2 x 9 = 18                               2 x 10 = 20                        2 x 4 = 8

Em tự tô màu vào hình vẽ.

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan