Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 16, 17, 18: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Làm theo mẫu. Đặt tính rồi tính hiệu. Nối (theo mẫu). Nối các phép tính có kết quả bằng nhau để tìm tổ cho các bạn kiến. Số? Tính để giúp cún con tìm đường về nhà. a) Số? b) Viết bốn phép tính theo tranh ở câu a.

Câu 1 trang 16

Câu hỏi:

Làm theo mẫu.

Tính

Các thành phần của phép tính

Số bị trừ

Số trừ

Hiệu

14 – 4 = 10

14

4

10

63 – 41 = ....

....

....

.....

28 – 17 = ....

.....

.....

.....

35 – 30 = ....

....

.....

.....

Lời giải:

Tính

Các thành phần của phép tính

Số bị trừ

Số trừ

Hiệu

14 – 4 = 10

14

4

10

63 – 41 = ....

63

41

22

28 – 17 = ....

28

17

11

35 – 30 = ....

35

30

5

Câu 2 trang 16

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính hiệu.

56 – 14                        79 – 42                        88 – 7

Lời giải:

Câu 3 trang 16

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Em nối như sau:

Câu 4 trang 17

Câu hỏi:

Nối các phép tính có kết quả bằng nhau để tìm tổ cho các bạn kiến.

Lời giải:

rm thấy: 10 - 6 = 9 - 5 = 8 - 4 = 4     ;     80 - 20 = 100 - 40 = 60     ;     50 - 10 = 70 - 30 = 40

Em nối như sau:

Câu 5 trang 17

Câu hỏi:

Số?

Số bị trừ

68

54

27

93

76

Số trừ

30

21

12

50

15

Hiệu

38

....

....

....

....

Lời giải:

Số bị trừ

68

54

27

93

76

Số trừ

30

21

12

50

15

Hiệu

38

33

15

43

61

Câu 6 trang 18

Câu hỏi:

Tính để giúp cún con tìm đường về nhà.

Lời giải:

Câu 7 trang 18

Câu hỏi:

a) Số?

b) Viết bốn phép tính theo tranh ở câu a.

Lời giải:

a)

b) Các phép tính lập được là

12 + 5 = 17                              5 + 12 = 17

12 – 5 = 7                                12 – 7 = 5

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan