Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 27, 28, 29: Bảng chia 5 - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Dựa vào bảng nhân 5, tìm kết quả bảng chia 5 (viết theo mẫu). Tính nhẩm: 15 : 5 = … 40 : 5 = … 25 : 5 = … Viết số vào chỗ chấm. Mỗi hình ảnh thể hiện một số. Em hãy tìm các số đó? Viết dấu phép tính ( x , : ) vào chỗ chấm. Quan sát tranh, viết phép nhân (theo mẫu).

Câu 1 trang 27, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Dựa vào bảng nhân 5, tìm kết quả bảng chia 5 (viết theo mẫu).

Lời giải:

Câu 2 trang 27, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

15 : 5 = …                   40 : 5 = …                   25 : 5 = ….                  35 : 5 = ….                  5 : 5 = ….

10 : 5 = …                   45 : 5 = ….                  30 : 5 = ….                  20 : 5 = …                   50 : 5 = ….

Lời giải:

15 : 5 = 3                     40 : 5 = 8                     25 : 5 = 5                     35 : 5 = 7                 5 : 5 = 1

10 : 5 = 2                     45 : 5 = 9                     30 : 5 = 6                     20 : 5 = 4                 50 : 5 = 10

Câu 3 trang 27, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

… : 5 = 5         …. : 5 = 7                    …. : 5 = 2                    …. : 5 = 9                    … : 5 = 10

… : 5 = 3         …. : 5 = 4                    …. : 5 = 6                    … : 5 = 8                     … : 5 = 1

Lời giải:

25 : 5 = 5         35 : 5 = 7              10 : 5 = 2                45 : 5 = 9                50 : 5 = 10

15 : 5 = 3         20 : 5 = 4              30 : 5 = 6                40 : 5 = 8                5 : 5 = 1

Câu 4 trang 28, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối theo mẫu.

Lời giải:

Câu 5 trang 28, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Mỗi hình ảnh thể hiện một số. Em hãy tìm các số đó?

Lời giải:

Các phép tính có trong hình là:

a) 2 x 2 = 4                             10 : 2 = 5                           30 : 5 = 6

b) 5 x 7 = 35                           25 : 5 = 5                           25 – 5 = 20

Câu 6 trang 29, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết dấu phép tính ( x , : ) vào chỗ chấm.

Lời giải:


Câu 7 trang 29, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát tranh, viết phép nhân (theo mẫu).

Lời giải:

- Đếm số con gà trong mỗi nhóm và số nhóm rồi viết phép nhân tương ứng.

- Đếm số gà con trong mỗi hàng và số hàng rồi viết phép nhân tương ứng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan