Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 47, 48: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết vào chỗ chấm. Gộp cho đủ ... rồi ... với số còn lại. Tính nhẩm. Làm theo mẫu. Tính rồi đi theo các kết quả là 14 để đến chuồng voi. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Vẽ thêm để mỗi chú bọ rùa có 15 chấm tròn.

Câu 1 trang 47

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

Gộp cho đủ ............ rồi ........... với số còn lại.

Lời giải:

Tách 5 = 3  + 2

Ta lấy 7 + 3 = 10

10 + 2 = 12

Vậy 7 + 5 = 12

Câu 2 trang 47

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

7 + 6 = .....                   6 + 6 = .....                   7 + 8 = .....

7 + 4 = .....                   6 + 5 = .....                   6 + 9 = .....

Lời giải:

7 + 6 = 13                    6 + 6 = 12                    7 + 8 = 15

7 + 4 = 11                    6 + 5 = 11                    6 + 9 = 15

Câu 3 trang 47

Câu hỏi:

Làm theo mẫu.

Lời giải:

Quan sát ví dụ mẫu ta thấy bớt 2 ở số hạng thứ hai ta được số đơn vị ở tổng. Làm tương tự ta điền được phép tính còn thiếu vào chỗ chấm.

Câu 4 trang 48

Câu hỏi:

Tính rồi đi theo các kết quả là 14 để đến chuồng voi.

Lời giải:

Ta tính được các kết quả như sau:

Câu 5 trang 48

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

8 + ..... = 15                 ..... + 7 = 13                             14 = 9 + .....

7 + ..... = 12                 ..... + 8 = 16                             11 = 6 + .....

Lời giải:

8 + 7 = 15                    9 + 4 = 13                                14 = 9 + 5

7 + 5 = 12                    8 + 8 = 16                                11 = 6 + 5

Câu 6 trang 48

Câu hỏi:

Vẽ thêm để mỗi chú bọ rùa có 15 chấm tròn.

Lời giải:

Bọ rùa thứ nhất có 9 chấm tròn, cần vẽ thêm 6 chấm tròn. (vì 9 + 6 = 15)

Bọ rùa thứ nhất có 7 chấm tròn, cần vẽ thêm 8 chấm tròn. (vì 7 + 8 = 15)

Bọ rùa thứ nhất có 8 chấm tròn, cần vẽ thêm 7 chấm tròn. (vì 8 + 7 = 15)

Em vẽ thêm như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan