Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 51, 52, 53: Các số từ 111 đến 200 - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Viết (theo mẫu). Nối (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm. Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu). b) Sắp xếp các số 167, 162, 165, 169 theo thứ tự từ lớn đến bé. c) Tô màu vào con thỏ có số lớn nhất. Nối hai hình mà nếu ghép chúng lại ta được hình vuông.

Câu 1 trang 51, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 2 trang 52, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 3 trang 52, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:

Ở hình thứ 1: Các số tăng dần lên 1 đơn vị.

Ở hình thứ 2: Các số giảm dần 1 đơn vị.

Từ đó em điền được các số còn thiếu vào ô trống.


Câu 4 trang 52, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 5 trang 53, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:


Lời giải:

a)

b) Ta có 169 > 167 > 165 > 162

Vậy các số được viết theo thứ tự từ lớn đén bé là 169, 167, 165, 162.

c) Ta có 200 > 199 > 195 > 190

Vậy ta tô màu vào con thỏ ghi số 200 (em tự tô màu)

Câu 6 trang 53, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối hai hình mà nếu ghép chúng lại ta được hình vuông.

Lời giải:


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan