Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 94, 95, 96: Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Đặt tính rồi tính. Số? (Theo mẫu). Tính nhẩm. Anh Bi cao 90 cm. Bé Na thấp hơn anh Bi 18 cm. Hỏi bé Na cao nhiêu xăng-ti-mét? Lúc đầu có 60 con bướm. Sau đó 28 con bay đi. Hỏi còn lại bao nhiêu con bướm?

Câu 1 trang 94

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

80 – 15                        90 – 48                        30 – 7                          70 – 9

Lời giải:

Câu 2 trang 94

Câu hỏi:

Số? (Theo mẫu)

Lời giải:

Ta thấy 60 – 44 = 16                           23 + 17 = 40

             50 – 12 = 38                           30 – 11 = 19

Ta điền như sau:

Câu 3 trang 94

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

20 cm – 4 cm = .....                             100 cm – 40 cm = .....

18 dm – 9 dm = .....                             90 dm – 30 dm = ......

Lời giải:

20 cm – 4 cm = 16 cm                         100 cm – 40 cm = 60 cm

18 dm – 9 dm = 9 dm                          90 dm – 30 dm = 60 dm

Câu 4 trang 94

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Ta có 40 – 31 = 9                                30 – 18 = 12 > 9 > 2

        80 – 10 = 70                              90 – 17 = 73 < 90

Ta nối như sau:

Câu 5 trang 94

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Anh Bi:                          90 cm

Bé Na thấp hơn anh Bi: 18 cm

Bé Na:                         ..... cm?

Lời giải

Chiều cao của bé Na là

90 – 18 = 72 (cm)

Đáp số: 72 cm

Câu 6 trang 94

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Lúc đầu: 60 con bướm

Bay đi: 28 con bướm

Còn lại: .... con bướm?

Lời giải

Số con bướm còn lại là

60 – 28 = 32 (con)

Đáp số: 32 con

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan