Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 25, 26: Bảng chia 2 - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Dựa vào bảng nhân 2, tìm kết quả ở bảng chia 2 (viết theo mẫu). Tính nhẩm: 6 : 2 = … 16 : 2 = … 10 : 2 = … Viết số vào chỗ chấm: .... : 2 = 5 ... : 2 = 7. a) Rót dầu từ can lớn vào các can nhỏ, mỗi can nhỏ 2 l. Hỏi rót được mấy can nhỏ? b) Người ta xếp đều một số ghế vào 2 phòng. Mỗi phòng có mấy cái ghế? Tô đen các ô có phép tính sai.

Câu 1 trang 25, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Dựa vào bảng nhân 2, tìm kết quả ở bảng chia 2 (viết theo mẫu).

Lời giải:

8 : 2 = 4                                  10 : 2 = 5                           12 : 2 = 6

14 : 2 = 7                                16 : 2 = 8                           18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

Câu 2 trang 25, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

6 : 2 = …         16 : 2 = …       10 : 2 = …       14 : 2 = ….      2 : 2 = ….

8 : 2 = …         18 : 2 = …       12 : 2 = …       4 : 2 = ….        20 : 2 = ….

Lời giải:

6 : 2 = 3           16 : 2 = 8         10 : 2 = 5         14 : 2 = 7         2 : 2 = 1

8 : 2 = 4           18 : 2 = 9         12 : 2 = 6         4 : 2 = 2           20 : 2 = 10

Câu 3 trang 25, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

.... : 2 = 5             ... : 2 = 7               … : 2 = 2                     … : 2 = 9         … : 2 = 10

… : 2 = 3               … : 2 = 4               … : 2 = 6                     … : 2 = 8         … : 2 = 1

Lời giải:

10 : 2 = 5                14 : 2 = 7              4 : 2 = 2                       18 : 2 = 9         20 : 2 = 10

6 : 2 = 3                  8 : 2 = 4                12 : 2 = 6                     16 : 2 = 8         2 : 2 = 1

Câu 4 trang 26, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu).

a) Rót dầu từ can lớn vào các can nhỏ, mỗi can nhỏ 2 l. Hỏi rót được mấy can nhỏ?

b) Người ta xếp đều một số ghế vào 2 phòng. Mỗi phòng có mấy cái ghế?

Lời giải:

a)

b)

Câu 5 trang 26, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tô đen các ô có phép tính sai.

Lời giải:

Các phép tính sai là:

16 : 2 = 7                                18 : 2 = 8                           2 x 8 = 18                          2 : 1 = 1

Em tự tô màu vào hình vẽ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan