Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62, 63: 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Viết vào chỗ chấm. Số? (theo mẫu). Tính nhẩm. Vẽ thêm để chú bọ rùa có: Viết phép tính trừ theo tranh (theo mẫu).

Câu 1 trang 62

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Câu 2 trang 62

Câu hỏi:

Số? (theo mẫu)

Mẫu: 14 – 6 = 14 – 4 – 2

15 – 8 = 15 – 5 – .....                           18 – 9 = 18 – .... – 1

16 – 8 = 16 – 6 – .....                           12 – 9 = 12 – 2 – .....

17 – 8 = 17 – ..... – 1                           13 – 9 = 13 – ..... – 6

Lời giải:

15 – 8 = 15 – 5 – 3                              18 – 9 = 18 – 8 – 1

16 – 8 = 16 – 6 – 2                              12 – 9 = 12 – 2 – 7

17 – 8 = 17 – 7 – 1                              13 – 9 = 13 – 3 – 6

Câu 3 trang 62

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

14 – 5 = .....                             16 – 9 = .....                             17 – 9 = .....

18 – 9 = ....                              15 – 6 = .....                             11 – 4 = .....

Lời giải:

14 – 5 = 9                                16 – 9 = 7                                17 – 9 = 8

18 – 9 = 9                                15 – 6 = 9                                11 – 4 = 7

Câu 4 trang 62

Câu hỏi:

Vẽ thêm để chú bọ rùa có:

Lời giải:

- Bọ rùa ở hình a đang có 5 chấm, cần vẽ thêm 9 chấm để được 14 chấm tròn.

- Bọ rùa ở hình b đang có 8 chấm, cần vẽ thêm 7 chấm để được 15 chấm tròn.

- Bọ rùa ở hình c đang có 8 chấm, cần vẽ thêm 9 chấm để được 17 chấm tròn.

Câu 5 trang 63

Câu hỏi:

Viết phép tính trừ theo tranh (theo mẫu).

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan