Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 68, 69: Ki-lô-mét - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Viết vào chỗ chấm. a) 1 km = ….. m; 1 m = …. cm a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 …. b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 …. a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài …….. b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài ………… Bảng dưới đây cho biết độ dài quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường.

Câu 1 trang 68, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

a) 1 km = ….. m                                  1 m = …. cm                           1 m = …. dm

b) …. dm = 1m                                   …. m = 1 km                           …. cm = 1 m

Lời giải:

a) 1 km = 1 000 m                             1 m = 100 cm                          1 m = 10 dm

b) 10 dm = 1m                                   1 000 m = 1 km                       100 cm = 1 m

Câu 2 trang 68, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết cm, m hay km vào chỗ chấm.

a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 ….

b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 ….

c) Bàn học cao khoảng 50 …..

Lời giải:

a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 m

b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 km.

c) Bàn học cao khoảng 50 cm.

Câu 3 trang 68, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài ……..

b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài ………….

c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi qua B) là: ….

Lời giải:

a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài 12 km.

b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài 6 + 8 = 14 km

c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi qua B) là: 14 – 12 = 2 km.

Câu 4 trang 69, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Bảng dưới đây cho biết độ dài quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường.

Lời giải:

Đổi 1 km = 1 000 m

Ta có 709 < 790 < 800 < 1 000

Nên quãng đường từ nhà Nga đến trường xa nhất.

Đường nhà Sơn đến trường là ngắn nhất.

Ta điền như sau:

a) s

b) đ

c) đ

Câu 5 trang 69, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:


Lời giải:

Quãng đường từ nhà Ngân đến thành phố Cần Thơ dài số ki-lô-mét là

48 + 102 = 150 (km)

Đáp số: 150 km

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan