Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 98, 99, 100: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>, <, = 301 – 91 …. 201. Nối phép tính với kết quả phù hợp. Đánh dấu (✔) vào phép tính có kết quả bằng 638. a) Thực hiện phong trào “ Đọc sách trong nhà trường”, thư viện Trường Tiểu học An Bình đợt một đã mua về 125 quyển sách; đợt hai mua thêm 115 quyển sách. Hỏi cả hai đợt nhà trường đã mua về tất cả bao nhiêu quyển sách?

Câu 1 trang 98, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

797 – 9                                                417 – 344

193 – 79                                              352 - 149

Lời giải:

Câu 2 trang 98, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

>, <, =

301 – 91 …. 201                                

274 – 82 …. 264

543 – 237 ….. 306

Lời giải:

301 – 91 > 201                                   

274 – 82 < 264

543 – 237 = 306

Câu 3 trang 99, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối phép tính với kết quả phù hợp.

Lời giải:


Câu 4 trang 99, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đánh dấu () vào phép tính có kết quả bằng 638.

Lời giải:

Ta có 383 + 255 = 638                                                     862 – 254 = 608

          159 + 439 = 598                                                     990 – 352 = 638

Vậy em đánh dấu vào ô ghi phép tính 383 + 255 và 990 – 352.

Câu 5 trang 100, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

a) Thực hiện phong trào “ Đọc sách trong nhà trường”, thư viện Trường Tiểu học An Bình đợt một đã mua về 125 quyển sách; đợt hai mua thêm 115 quyển sách. Hỏi cả hai đợt nhà trường đã mua về tất cả bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt:

Đợt 1: …. quyển

Đợt 2: …. quyển

Tất cả: …. quyển?

b) Trường Tiểu học Hòa Bình tổ chức phát động tuần lễ “Đọc sách cùng bạn”, lớp 2A đã đọc được 245 quyển sách, trong đó có 16 quyển truyện bằng tiếng Anh, còn lại là truyện cổ tích. Hỏi lớp 2A đọc được bao nhiêu quyển truyện cổ tích trong tuần lễ phát động?

Tóm tắt:

Đã đọc: …. quyển

Truyện tiếng Anh: …. quyển

Truyện cổ tích: …. quyển?

Lời giải:

a) Tóm tắt:

Đợt 1: 125 quyển

Đợt 2: 115 quyển

Tất cả: …. quyển?

Bài giải

Cả hai đợt nhà trường đã mua về tất cả số quyển sách là

125 + 115 = 240 (quyển sách)

Đáp số: 240 quyển sách

b) Tóm tắt:

Đã đọc: 245 quyển

Truyện tiếng Anh: 16 quyển

Truyện cổ tích: …. quyển?

Bài giải

Lớp 2A đọc được số quyển truyện cổ tích trong tuần lễ đó là

245 – 16 = 229 (quyển truyện)

Đáp số: 229 quyển truyện

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan