Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11,12: Ước lượng - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết số vào chỗ chấm. a) Ước lượng b) Đếm (đếm từng con chim). Số? Ước lượng: Có khoảng ...... con gà? Ước lượng: Có khoảng ....... đôi giày. Đếm: Có ........ đôi giày.

Câu 1 trang 11

Câu hỏi:

 Viết số vào chỗ chấm.

a) Ước lượng

- Các con chim xếp thành ......... hàng ngang.

- Số con chim ở các hàng gần bằng nhau.

- Hàng đầu có ....... con chim.

- Mỗi hàng có khoảng ......... con chim.

- Đếm số con chim theo các hàng (đếm thêm 20): 10, 20, ......, .......

- Tất cả có khoảng ........ con chim.

b) Đếm (đếm từng con chim)

Có tất cả ......... con chim.

Lời giải:

a) Ước lượng

- Các con chim xếp thành hàng ngang.

- Số con chim ở các hàng gần bằng nhau.

- Hàng đầu có 10 con chim.

- Mỗi hàng có khoảng 10 con chim.

- Đếm số con chim theo các hàng (đếm thêm 20): 10, 20, 30, 40.

- Tất cả có khoảng 40  con chim.

b) Đếm (đếm từng con chim)

Có tất cả 42 con chim.

Câu 2 trang 12

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Em điền như sau:

Câu 3 trang 12

Câu hỏi:

Ước lượng: Có khoảng ...... con gà

Lời giải:

Ước lượng: Có khoảng 70 con gà

Câu 4 trang 12

Câu hỏi:

Lời giải:

Ước lượng: Có khoảng 30 đôi giày.

Đếm: Có 30 đôi giày.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan