Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 1019 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 37 bài 116 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính

1. Tính

a) \({1 \over 4} + {3 \over {15}}\)                                   b) \({5 \over 2} + {7 \over 9}\)

c) \({3 \over 2} + {2 \over 3}\)                                    d) \({4 \over 5} + {3 \over 2}\)

2. Rút gọn rồi tính:

a) \({4 \over 5} + {3 \over {15}}\)             b) \({2 \over 3} + {{32} \over {24}}\)            c) \({5 \over 6} + {{15} \over {18}}\)

3. Tính rồi rút gọn:

a) \({8 \over {15}} + {2 \over 3}\)             b) \({3 \over 7} + {4 \over 8}\)

4. Một con ốc sên rơi xuống một hố sâu, ban ngày leo lên được \({9 \over {10}}\) m, ban đêm leo lên được \({2 \over 5}\) m. Hỏi sau mọt ngày đêm ốc sên leo lên được:

a) Bao nhiêu mét?

b) Bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

1. 

a) \({1 \over 4} + {3 \over {15}} = {5 \over {20}} + {{12} \over {20}} = {{17} \over {20}}\)                             

b) \({5 \over 2} + {7 \over 9} = \,{{45} \over {18}} + {{14} \over {18}} = {{59} \over {18}}\)

c) \({3 \over 2} + {2 \over 3} = {9 \over 6} + {4 \over 6} = {{13} \over 6}\)   

d) \({4 \over 5} + {3 \over 2} = {8 \over {10}} + {{15} \over {10}} = {{23} \over {10}}\)

2. 

a) \({4 \over 5} + {3 \over {15}} = {4 \over 5} + {{3 \times 1} \over {3 \times 5}} = {4 \over 5} + {1 \over 5} = {5 \over 5} = 1\)

b) \({2 \over 3} + {{32} \over {24}} = {2 \over 3} + {4 \over 3} = {6 \over 3} = 2\)

c) \({5 \over 6} + {{15} \over {18}} = {5 \over 6} + {5 \over 6} = {{10} \over {12}} = {5 \over 3}\)

3. 

a) \({8 \over {15}} + {2 \over 3} = {8 \over {15}} + {{10} \over {15}} = {{18} \over {15}} = {6 \over 5}\)

b) \({3 \over 7} + {4 \over 8} = {{24} \over {56}} + {{28} \over {56}} = {{52} \over {56}} = {{13} \over {14}}\)

4.

Tóm tắt

Bài giải

a) Sau một ngày đêm ốc sên bò lên được là: \({9 \over {10}} + {2 \over 5} = {{13} \over {10}}(m)\)

b) Ốc sên bò được \({{13} \over {10}}m = 130cm\)

Đáp số: Ốc sên bò được \({{13} \over {10}}\) m

            Ốc sên bò được 130 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan