Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
4 trên 669 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 39 bài 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính:

1. Tính:

a) \({5 \over 2} - {3 \over 2}\)                   b) \( {4 \over 5} - {2 \over 5}\)

c) \({{13} \over 4} - {7 \over 4}\)                 d) \({{27} \over {41}} - {{15} \over {41}}\)

2. Rút gọn rồi tính

a) \({{16} \over {24}} - {1 \over 3}\)                b) \({4 \over 5} - {{12} \over {60}}\)

3. Tính rồi rút gọn

a) \({{17} \over 6} - {2 \over 6}\)                b) \({{16} \over {15}} - {{11} \over {15}}\)                 c) \({{19} \over {12}} - {{13} \over {12}}\)

4. Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất có \({8 \over {23}}\) số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng, ngày thứ hai có \({{11} \over {23}}\) số trẻ em trong xã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã.

Bài giải

1. 

a) \({5 \over 2} - {3 \over 2} = {2 \over 2} = 1\)                            b) \( {4 \over 5} - {2 \over 5} = {2 \over 5}\)

c) \({{13} \over 4} - {7 \over 4} = {6 \over 4} = {3 \over 2}\)                         d) \({{27} \over {41}} - {{15} \over {41}} = {{12} \over {41}}\)

2.              

a) \({{16} \over {24}} - {1 \over 3} = {2 \over 3} - {1 \over 3} = {{2 - 1} \over 3} = {1 \over 3}\)     

b) \({4 \over 5} - {{12} \over {60}} = {4 \over 5} - {1 \over 5} = {3 \over 5}\)

3. 

a) \({{17} \over 6} - {2 \over 6} = {{17 - 2} \over 6} = {{15} \over 6} = {5 \over 2}\)             

b) \({{16} \over {15}} - {{11} \over {15}} = {{16 - 11} \over {15}} = {5 \over {15}} = {1 \over 3}\)

c) \({{19} \over {12}} - {{13} \over {12}} = {{19 - 13} \over {12}} = {6 \over {12}} = {1 \over 2}\)

4. Tóm tắt

Bài giải

Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là:

\({{11} \over {23}} - {8 \over {23}} = {3 \over {23}}\) (trẻ em)

Đáp số: \({3 \over {23}}\) trẻ em

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan