Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 44, 45: 9 cộng với một số - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết số vào chỗ chấm. Tính nhẩm. Quan sát các phép tính sau. Viết số vào chỗ chấm. Vui học: Tô màu theo kết quả phép tính.

Câu 1 trang 44

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:

Tách:  5 = 1 + 4

          9 + 1 = 10

          10 + 4 = 14

Vậy:   9 + 5 = 14

Câu 2 trang 44

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

9 + 7 = .....                   9 + 3 = .....                   9 + 5 = ......

9 + 2 = ......                  9 + 8 = .....                   9 + 9 = .....

9 + 6 = .....                   9 + 4 = .....                   9 + 1 = .....

Lời giải:

9 + 7 = 16                    9 + 3 = 12                    9 + 5 = 14

9 + 2 = 11                    9 + 8 = 17                    9 + 9 = 18

9 + 6 = 15                    9 + 4 = 13                    9 + 1 = 10

Câu 3 trang 44

Câu hỏi:

Quan sát các phép tính sau.

Lời giải:

Quan sát ví dụ mẫu, ta bớt 1 ở số sau được số đơn vị ở kết quả. Tương tự như vậy ta điền được các số còn thiếu vào chỗ chấm.

Câu 4 trang 45

Câu hỏi:

Vui học.

Tô màu theo kết quả phép tính.

Kết quả là: 14 màu vàng

                   15 màu đỏ

                   16 xanh lá

                   17 xanh dương

Lời giải:

9 + 8 = 17                                            9 + 7 + 1 = 16 + 1 = 17          

9 + 7 = 16                                            10 + 6 = 16

10 + 7 = 17                                          9 + 2 + 4 = 11 + 4 = 15

9 + 6 = 15                                            9 + 9 – 2 = 18 – 2 = 16

9 + 2 + 6 = 11 + 6 = 17                        9 + 5 + 1 = 14 + 1 = 15

9 + 7 – 1 = 16 – 1 = 15                         9 + 5 = 14

9 + 4 + 1 = 13 + 1 = 14                        9 + 3 + 2 = 12 + 2 = 14

9 + 3 + 5 = 12 + 5 = 17                        9 + 9 – 1 = 18 – 1 = 17

9 + 4 + 4 = 13 + 4 = 17                        9 + 6 + 2 = 15 + 2 = 17

9 + 5 + 3 = 14 + 3 =17

Em tự tô màu vào hình vẽ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan