Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 46: 8 cộng với một số - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết vào chỗ chấm. Tính nhẩm. Quan sát các phép tính sau. Nối mỗi bảng với các con vật các bạn nuôi.

Câu 1 trang 46

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Tách: 5 = 2 + 3

Ta lấy: 8 + 2 = 10

10 + 3 = 13

Vậy: 8 + 5 = 13

Câu 2 trang 46

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

8 + 7 = ....                    8 + 3 = .....                   8 + 5 = .....

8 + 6 = .....                   8 + 8 = .....                   8 + 9 = .....

Lời giải:

8 + 7 = 15                    8 + 3 = 11                    8 + 5 = 13

8 + 6 = 14                    8 + 8 = 16                    8 + 9 = 17

Câu 3 trang 46

Câu hỏi:

Quan sát các phép tính sau.

Lời giải:

Câu 4 trang 46

Câu hỏi:

Nối mỗi bảng với các con vật các bạn nuôi.

Lời giải:

Em cộng nhẩm các phép tính trên:

8 + 6 = 14           9 + 7 = 16

8 + 9 = 17           9 + 6 = 15

Em nối như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan