Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

Bình chọn:
4 trên 451 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 49 bài 128 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. 1. Viết kết quả vào ô trống:

1. Viết kết quả vào ô trống:

Phân số thứ nhất

 

 \({3 \over 7}\)  \({3 \over 5}\)  \({8 \over {15}}\)  \({1 \over 8}\)  \({1 \over 5}\)

Phân số thứ hai

 

 \({6 \over 7}\)  \({9 \over {10}}\)  \({4 \over 5}\)  \({1 \over 6}\)  \({1 \over {10}}\)

Thương

 

 

 

 

 

Rút gọn

 

 

 

 

 

2. Tính (theo mẫu)

Mẫu \(2\,\,:\,\,{2 \over 3} = {{2 \times 5} \over 3} = {{10} \over 3}\)

a) \(3:{2 \over 7}\)        b) \(2:{1 \over 3}\)            c) \(4:{9 \over 2}\)        d) \(3:{1 \over 4}\)

3. Một hình chữ nhật có diện tích 2 m2, chiều rộng \({1 \over 2}\) m. Tính chiều dài của hình đó.

4. Cho các phân số \({1 \over 2};{1 \over 3};{1 \over 6};{1 \over {18}}\). Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần \({1 \over {18}}\)?

Mẫu: \({1 \over 2}:  {1 \over {18}} = {1 \over 2} \times {{18} \over 1} = {{18} \over 2} = 9\)

Vậy: \({1 \over 2}\) gấp 9 lần \({1 \over {18}}\)

Bài giải

1. 

Phân số thứ nhất

 

 \({3 \over 7}\)  \({3 \over 5}\)  \({8 \over {15}}\)  \({1 \over 8}\)  \({1 \over 5}\)

Phân số thứ hai

 

 \({6 \over 7}\)  \({9 \over {10}}\)  \({4 \over 5}\)  \({1 \over 6}\)  \({1 \over {10}}\)

Thương

 \({{21} \over {42}}\)

 \({{30} \over {45}}\)

 \({{40} \over {60}}\)

\({6 \over 8}\) 

 \({{10} \over 5}\)

Rút gọn

 \({1 \over 2}\)

 \({2 \over 3}\)

 \({2 \over 3}\)

\({3 \over 4}\) 

2. 

a) \(3:{2 \over 7} = {{3 \times 7} \over 2} = {{21} \over 2}\)                b) \(2:{1 \over 3} = {{2 \times 3} \over 1} = 6\)

c) \(4:{9 \over 2} = {{4 \times 2} \over 9} = {8 \over 9}\)                 d) \(3:{1 \over 4} = {{3 \times 4} \over 1} = 12\)

3. Tóm tắt

S = 2 m2

Chiều rộng: \({1 \over 2}\) m

Chiều dài: ….m?

Bài giải

Chiều dài của hình chữ nhật là:

\(2:{1 \over 2} = {{2 \times 2} \over 1} = 4 (m) \)

Đáp số: 4m

4

\({1 \over 3}:{1 \over {18}} = {1 \over 3} \times {{18} \over 1} = {{18} \over 3} = 6\)

Vậy \({1 \over 3}\) gấp 6 lần \({1 \over {18}}\)

\({1 \over 6}:{1 \over {18}} = {1 \over 6} \times {{18} \over 1} = {{18} \over 6} = 3\)

Vậy \({1 \over 6}\) gấp 6 lần \({1 \over {18}}\)

\({1 \over {18}}:{1 \over {18}} = {1 \over {18}} \times {{18} \over 1} = 1\)

Vậy \({1 \over {18}}\) gấp 1 lần \({1 \over {18}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan