Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 952 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 bài 132 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Cho các phân số:

1. Cho các phân số: \({7 \over 8};{{19} \over {40}};{{14} \over {16}};{7 \over 5};{{14} \over {10}}\)

a) Rút gọn phân số: \({{14} \over {16}}=........   ;    {{14} \over {10}}\)=..............

b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

\(\eqalign{
& {7 \over 8} = \ldots \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{19} \over {40}}\,\,\,giữ\,\,nguyên\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{14} \over {16}} = \ldots \cr
& {7 \over 5} = \ldots \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{14} \over {10}} = \ldots \cr} \)

c) Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là:

2. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều cho 4 tổ. Hỏi:

a) 3 tổ chiếm mấy phân số học sinh của lớp?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

3. Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết  khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở  bao nhiêu tấn thiết bị thay thế?

4. Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500 kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng  số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải

1.

a) \({{14} \over {16}} = {{7 \times 2} \over {8 \times 2}} = {7 \over 8};{{14} \over {10}} = {{7 \times 2} \over {5 \times 2}} = {7 \over 5}\)

b) \(\eqalign{
& {7 \over 8} = {{7 \times 5} \over {8 \times 5}} = {{35} \over {40}} \cr
& {{19} \over {40}}\,\,\,giữ\,\,nguyên \cr
& {{14} \over {16}} = {{14:2} \over {16:2}} = {7 \over 8} = {{7 \times 5} \over {8 \times 5}} = {{35} \over {40}} \cr
& {7 \over 5} = {{7 \times 8} \over {5 \times 8}} = {{56} \over {40}} \cr
& {{14} \over {10}} = {{14 \times 4} \over {10 \times 4}} = {{56} \over {40}} \cr} \)

c) \({7 \over 8} = {{14} \over {16}}\) và \({7 \over 5} = {{14} \over {10}}\)

2. Tóm tắt

Bài giải

a) Trong lớp chia thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chia chiếm \({3 \over 4}\) số học sinh của lớp

b) Mỗi tổ có số học sinh là

: 32 :4 = 8 (học sinh)

Số học sinh có trong mỗi tổ là: 8 \(\times\) 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a) \({3 \over 4}\)               b) 24 học sinh

3. Tóm tắt

Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng

Thiết bị thay thế  khối lượng hàng

Thiết bị thay thế: ….tấn

Bài giải

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số hàng thiết bị thay thế mà vũ trụ chở là:

4 \(\times\) 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

4. 

Tóm tắt

Một kho gạo người ta lấy

Lấy lần đầu:25 500kg  gạo

Lần sau lấy: \({2 \over 5}\) số gạo lần đầu

Còn lại : 14 300kg gạo

Trong kho có:… tấn gạo

Bài giải

Theo đề bài là lần sau lấy \({2 \over 5}\) số gạo lần đầu. Tức là lần đầu chia làm 5 phần thì lần hai chiếm 2 phần

Số gạo lần sau lấy đi là:

25500 : 5 \(\times\) 2 =10200 (kg)

Số gạo có trong kho lúc đầu là:

25500 + 10200 + 14300 = 50000(kg) = 50 tấn

Đáp số: 50 tấn

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan