Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 61: 13 trừ đi một số - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết vào chỗ chấm. Viết (theo mẫu). Tính nhẩm. Nối (theo mẫu) để biết sau mỗi tấm bìa là con vật gì? Biết rằng tên mỗi con vật được cho biết theo kết quả của phép tính

Câu 1 trang 61

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Câu 2 trang 61

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu).

Mẫu: 13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = .....                                 11 – 6 = 11 – 1 – 5 = .....

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = .....                                 12 – 6 = 12 – 2 – 4 = .....

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = ......                                13 – 6 = 13 – 3 – 3 = ......

Lời giải:

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9                                    11 – 6 = 11 – 1 – 5 = 5

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5                                    12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 6

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 6                                    13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 7

Câu 3 trang 61

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

13 – 6 = .....                             13 – 8 = .....                             13 – 4 = .....

13 – 7 = .....                             13 – 9 = .....                             13 – 5 = .....

Lời giải:

13 – 6 = 7                                13 – 8 = 5                                13 – 4 = 9

13 – 7 = 6                                13 – 9 = 4                                13 – 5 = 8

Câu 4 trang 61

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu) để biết sau mỗi tấm bìa là con vật gì?

Biết rằng tên mỗi con vật được cho biết theo kết quả của phép tính

Lời giải:

Em tính các phép tính ở mỗi con vật rồi nối vào kết quả. Em tiến hành nối như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan