Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 274 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 trang 47 bài 126 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu):

1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu):

 \({2 \over 3}\)  \({3 \over 5}\)  \({7 \over 4}\)

 

 \({3 \over {10}}\)  \({1 \over 2}\)

 

 \({3 \over 2}\)

 

 

 \({5 \over 8}\)

 

 

 \({1 \over 3}\)

2. Tính ( theo mẫu):

Mẫu: \({4 \over 5}:{7 \over 3} = {4 \over 5} \times {3 \over 7} = {{12} \over {35}}\)

a) \({2 \over 3}:{3 \over 4}\)          b) \({1 \over 5}:{1 \over 3}\)            c) \({5 \over 9}:{6 \over 7}\)          d) \({1 \over 4}:{1 \over 7}\)

3. Tính:

a) \({3 \over 4} \times {5 \over 7}\)                    b) \({1 \over 7} \times {1 \over 5}\)

    \({{15} \over {28}}:{5 \over 7}\)                        \({1 \over {35}}:{1 \over 7}\)

    \({{15} \over {28}}:{3 \over 4}\)                        \({1 \over {35}}:{1 \over 5}\)

Bài giải

1. 

 \({2 \over 3}\)  \({3 \over 5}\)  \({7 \over 4}\)

\({8 \over 5}\) 

 \({3 \over {10}}\)  \({1 \over 2}\)

\({3 \over 1}\) 

 \({3 \over 2}\)

 \({5 \over 3}\)

 \({4 \over 7}\)

 \({5 \over 8}\)

 \({{10} \over 3}\)

\({2 \over 1}\) 

 \({1 \over 3}\)

2. 

a) \({2 \over 3}:{3 \over 4} = {2 \over 3} \times {4 \over 3} = {8 \over 9}\)          b) \({1 \over 5}:{1 \over 3} = {1 \over 5} \times {3 \over 1} = {3 \over 5}\)

c) \({5 \over 9}:{6 \over 7} = {5 \over 9} \times {7 \over 6} = {{35} \over {54}}\)        d) \({1 \over 4}:{1 \over 7} = {1 \over 4} \times {7 \over 1} = {7 \over 4}\)           

3.

a) \({3 \over 4} \times {5 \over 7} = {{3 \times 5} \over {4 \times 7}} = {{15} \over {28}}\)                

    \({{15} \over {28}}:{5 \over 7} = {{15} \over {28}} \times {7 \over 5} = {{21} \over {28}} = {3 \over 4}\) 

    \({{15} \over {28}}:{3 \over 4} = {{15} \over {28}} \times {4 \over 3} = {5 \over 7}\)

    \({1 \over {35}}:{1 \over 7} = {1 \over {35}} \times {7 \over 1} = {1 \over 5}\)

b) \({1 \over 7} \times {1 \over 5} = {{1 \times 1} \over {7 \times 5}} = {1 \over {35}}\)

    \({1 \over {35}}:{1 \over 7} = {1 \over {35}} \times {7 \over 1} = {1 \over 5}\)

    \({1 \over {35}}:{1 \over 5} = {1 \over {35}} \times {5 \over 1} = {1 \over 7}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan