Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 127, 128, 129, 130, 131: Ôn tập phép cộng và phép trừ - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo (Tiếp)

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Điền dấu phép tính thích hợp (+ hay - ) Bác Ba nướng 25 cái bánh ca cao và bánh dâu. Trong đó có 7 cái bánh ca cao. Hỏi bác Ba nướng bao nhiêu cái bánh dâu? Có 83 con kiến đi kiếm mồi, trong đó 37 con đã về tổ. Hỏi còn bao nhiêu con chưa về tổ? Quan sát bảng sau (mỗi số thể hiện một chữ cái).

Câu 11 trang 127

Câu hỏi:

Điền dấu phép tính thích hợp (+ hay - )

14 ..... 8 = 22                           17 ...... 2 < 16

28 ...... 9 > 30                          20 ...... 30 = 50

57 ....... 18 < 40                       44 ....... 6 > 48

Lời giải:

14 + 8 = 22                              17 - 2 < 16

28 + 9 > 30                              20 + 30 = 50

57 - 18 < 40                             44 + 6 > 48

Câu 12 trang 128

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Đi kiếm mồi: 83 con

Đã về tổ: 37 con

Chưa về tổ: .... con?

Bài giải

Số con kiến chưa về tổ là

83 – 37 = 46 (con)

Đáp số: 46 con

Câu 13 trang 128

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Bánh ca cao và bánh dâu: 25 cái

Bánh ca cao: 7 cái

Bánh dâu: .... cái?

Bài giải

Bác Ba nướng số bánh dâu là

25 – 7 = 18 (cái)

Đáp án: 18 cái

Câu 14 trang 129, 130

Câu hỏi:

Quan sát hình vẽ.

a) Số?

- Có ...... hình tròn.

- Có ...... hình tam giác.

- Có ...... hình vuông.

b) Đánh dấu X vào bảng (Mỗi dấu X thể hiện một hình)

c) Viết tiếp vào chỗ chấm.

- Hình .......... nhiều nhất, có ......... hình.

- Hình ............. ít nhất, có .......... hình.

- Số hình tam giác nhiều hơn số hình vuông là ......... hình.

Lời giải:

a) Số

- Có hình tròn.

- Có 6 hình tam giác.

- Có 1 hình vuông.

b)

c)

- Hình tam giác nhiều nhất, có 6 hình.

- Hình vuông ít nhất, có 1 hình.

- Số hình tam giác nhiều hơn số hình vuông là 5 hình.

Câu 15 trang 131

Câu hỏi:

Lời giải:

Câu 16 trang 131

Câu hỏi:

Thử thách.

Số? (Mỗi con vật thể hiện một số)

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan