Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing - trang 24 - Unit 9- Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.8 trên 20 phiếu

Make sentences, using the words and phrases below to help you. Tạo thành câu, sử dụng các từ và cụm từ đã cho.

1. Make sentences, using the words and phrases below to help you.
Tạo thành câu, sử dụng các từ và cụm từ đã cho.

1. I/love/music/, so l/wish/to attend/Rock in Rio/because/it/most famous/music/festival.

2. People/listen/various/types/music/there.

3. May 5th/Japanese people/celebrate/Japanese Boys' Day.

4. Carp kites/be/hung up/outside/houses/this day.

5. Water Festival/be/occasion/Cambodians/celebrate/New Year.

6. People/pour/water/each other/and/watch/dragon boat race/Lancang River.

7. Easter/be/important/religious/holiday/lot/countries/world.

8. On Diwali/family/gather/eat/sweets/exchange/gift.

Key - Đáp án:

1. I love music, so I wish to attend Rock in Rio because it is the most famous music festival.

2. People can listen to various types of music there.

3. On May 5" Japanese people celebrate Japanese Boys' Day.

4. Carp kites are hung up outside the houses on this day.

5. The Water Festival is an occasion when Cambodians celebrate the New Year.

6. People pour water on each other and watch the dragon boat race on the Lancang River.

7. Easter is an important religious holiday in a lot of countries in the world.

8. On Diwali, families gather, eat sweets and exchange gifts.

2. Using the information given in the table below to write a short paragraph about Boryeong Mud Festival in South Korea.

Sử dụng thông tin đã cho trong bảng dưới đây viết một đoạn văn ngắn về lễ hội bùn Boryeong ở Hàn Quốc.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan