Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 9 – Unit 7 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
3.5 trên 26 phiếu

Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the word given for each. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ cho trước.

1. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the word given for each.
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ cho trước.

1. A train leaves for Lao Ca at 5 o'clock every morning. (THERE)

__________________________________________________

2. The distance from Ho Chi Minh City to Phu Quoc Island is about 300 km.(IT)

__________________________________________________

3. Is it possible to travel to Sa Pa by air?(CAN)

__________________________________________________

4. Be careful or you'll fall off your bicycle.(IF)

__________________________________________________

5. Our teacher is always a careful driver.(DRIVERS)

__________________________________________________    

6. Mr Tam went to work by car some years ago, but now he cycles.(USED)

__________________________________________________


7. Road users should obey traffic rules strictly.(OBEYED)

__________________________________________________

8. My mother washed clothes by hand in the past, but she no longer does it now.(USED)

__________________________________________________

Key - Đáp án:

1. There is a train leaving for Lao Cai at 5 o'clock every morning.

2. It is about 300 km from Ho Chi Minh City to Phu Quoc Island.

3. Can you travel to Sa Pa by air?

4. If you are not careful, you'll fall off your bicycle.

5. Our teacher always drives carefully.

6. Mr Tam used to go to work by car some years ago, but now he cycles.

7. Traffic rules should be obeyed strictly (by road users).

8.  My mother used to wash clothes by hand.

2. Write a paragraph about the traffic problems in a village. You may use the following cues. Make sure to use the right connectors.

Viết một đoạn văn về vấn đề giao thông tại nơi bạn sống. Sử dụng các gợi ý dưới đây. Dùng đúng từ nối.

- my village/some traffic problems

__________________________

- cattle/dogs/run along or across

__________________________

- children play on the road

__________________________

- villagers sell and buy things on the road

__________________________

- people not obey traffic rules

__________________________

dangerous —should be carefu

__________________________


 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan