Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 ôn tập các số đến 1000 tiết 1 trang 5, 6 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2 3 trang 5, bài 4, 5 trang 6. Bài 3: Viết các số dưới đây thành tổng các trăm, chục và đơn vị:

Bài 1 trang 5 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số và cách đọc số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

3

7

5

375

ba trăm bảy mươi lăm

4

0

4

 

 

7

3

1

 

 

8

8

8

 

 

Phương pháp:

Viết số (hoặc đọc số) theo thứ tự từ hàng trăm, hàng chục đến hàng đơn vị.

Lời giải:

Bài 2 trang 5 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Nối mỗi số với số trăm, chục, đơn vị thích hợp.

Lời giải:

+ Số gồm 7 trăm, 0 chục và 7 đơn vị viết là 707.

+ Số gồm 2 trăm, 3 chục và 1 đơn vị viết là 231.

+ Số gồm 5 trăm, 5 chục và 5 đơn vị viết là 555.

+ Số gồm 9 trăm, 8 chục và 4 đơn vị viết là 984.

Ta nối như sau:

Bài 3 trang 5 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết các số dưới đây thành tổng các trăm, chục và đơn vị:

139 =...........................                         321 =.................................                                                   

803 =...........................                         950 =.................................

777 =...........................                         614 =.................................

Phương pháp:

Xác định số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi viết thành tổng.

Lời giải:

Xác định các hàng trăm, chục, đơn vị của mỗi số rồi viết chúng thành tổng.

+ Số 139 gồm 1 trăm, 3 chục, 9 đơn vị

Do đó 139 = 100 + 30 + 9.

+ Số 321 gồm 3 trăm, 2 chục, 1 đơn vị

Do đó 321 = 300 + 20 + 1.

+ Số 803 gồm 8 trăm, 3 đơn vị

Do đó 803 = 800 + 3.

+ Số 950 gồm 9 trăm, 5 chục

Do đó 950 = 900 + 50.

+ Số 777 gồm 7 trăm, 7 chục, 7 đơn vị

Do đó 777 = 700 + 70 + 7.

+ Số 614 gồm 6 trăm, 1 chục, 4 đơn vị

Do đó 614 = 600 + 10 + 4.

Vậy ta điền vào như sau:

139 = 100 + 30 + 9

321 =  300 + 20 + 1

803 = 800 + 3

950 = 900 + 50

777 = 700 + 70 + 7

614 = 600 + 10 + 4

Bài 4 trang 6 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

 

120

 

 

500

 

120

 

 

 

 

300

Phương pháp:

Số liền trước bằng số đã cho trừ đi 1 đơn vị.

Số liền sau bằng số đã cho cộng với 1 đơn vị.

Lời giải:

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

119

120

121

499

500

501

120

121

122

298

299

300

Bài 5 trang 6 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để được ba số liên tiếp.

a) 35, ....., .......                           b) ........, 40, ......

    35, ....., .......                               .......,  40, ......

Phương pháp:

Hai số liên tiếp nhau sẽ hơn kém nhau 1 đơn vị.

Lời giải:

a) 35; 3637 (Ba số tự nhiên liên tiếp)

     35; 3739 (Ba số lẻ liên tiếp)

b) 39; 40; 41 (Ba số tự nhiên liên tiếp)

30; 40; 50 (Ba số tròn chục liên tiếp)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan