Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 26 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6 tiết 1 trang 26 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 26. Bài 4. Xếp 48 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Bài 1 trang 26 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 6 và bảng chia 6 để điền số thích hợp vào ô trống. Ta điền như sau:

Bài 2 trang 26 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi nối với số tương ứng.

Lời giải:

Thực hiện nhân nhẩm bảng nhân 6 và bảng chia 6 để tìm ra kết quả phù hợp

Ta nối như sau:

Bài 3 trang 26 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu chiếc bút chì màu?

Phương pháp:

Số chiếc bút chì màu ở 5 hộp = Số chiếc bút chì ở mỗi hộp x 5

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi hộp: 6 chiếc bút chì màu

5 hộp: …. chiếc bút chì màu?

Bài giải

5 hộp như vậy có số chiếc bút chì màu là:

5 × 6 = 30 (chiếc)

Đáp số: 30 chiếc bút chì màu

Bài 4 trang 26 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Xếp 48 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Phương pháp:

Số hộp bánh =  Số cái bánh có tất cả : số bánh ở mỗi hộp

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi hộp: 6 cái bánh

48 cái bánh: …. hộp?

Bài giải

Xếp được số hộp bánh là: 

48 : 6 = 8 (hộp)

Đáp số: 8 hộp bánh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan