Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 3 Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ tiết 1 trang 9 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 9. Bài 3. Một đội đồng diễn thể dục có 100 người, trong đó có 60 nữ. Hỏi đội đồng diễn đó có bao nhiêu nam?

Bài 1 trang 9 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng đã biết.

Lời giải:

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

a) Số hạng đã biết là 14, tổng là 31. 

Số cần tìm là: 31 – 14 = 17.

Vậy ta cần điền số 17 vào ô trống.

b) Tưong tự, số cần tìm là: 80 – 45 = 35.

Vậy ta cần điền số 35 vào ô trống.

c) Tương tự, số cần tìm là: 100 – 15 = 85.

Vậy ta cần điền số 85 vào ô trống.

Ta điền như sau:

Bài 2 trang 9 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Số hạng

35

27

16

 

 

Số hạng

14

 

 

36

68

Tổng

 

42

50

42

100

Phương pháp:

- Muốn tính tổng ta lấy số hạng cộng với số hạng.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng kia.

Lời giải:

+ Ở cột 1, số hạng thứ nhất là 35, số hạng thứ hai là 14.

Số cần tìm là:

35 + 14 = 49

Vậy ta cần điền số 49 vào ô trống.

+ Ở cột 2, số hạng đã biết là 27, tổng là 42.

Số cần tìm là:

42 – 27 = 15

Vậy ta cần điền số 15 vào ô trống.

Thực hiện tương tự với các cột còn lại:

+ Ở cột 3, số cần tìm là: 50 – 16 = 34.

+ Ở cột 4, số cần tìm là: 42 – 36 = 6.

+ Ở cột 5, số cần tìm là: 100 – 68 = 32.

Ta điền như sau:

Bài 3 trang 9 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Một đội đồng diễn thể dục có 100 người, trong đó có 60 nữ. Hỏi đội đồng diễn đó có bao nhiêu nam?

Phương pháp:

Số nam của đội đồng diễn thể dục bằng số người của đội đồng diễn trừ đi số người nữ.

Lời giải:

Tóm tắt:

Cả đội: 100 người

Nữ: 60 người

Nam: … người?

Bài giải

Đội đồng diễn có số nam là:

100 – 60 = 40 (người)

Đáp số: 40 người

Bài 4 trang 9 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng kia.

Lời giải:

Số hạng thứ nhất là tổng: 12 + 28; tổng là 60. Ta cần tìm số hạng thứ hai

Ta có: 12 + 28 = 40

Muốn tìm số hạng thứ hai, ta lấy tổng trừ đi số hạng thứ nhất.

Vậy số hạng thứ hai là:

60 – 40 = 20

Do đó số cần điền vào ô trống là 20.

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

12 + 28 + 20 = 60

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan