Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 28. Bài toán giải bằng hai bước tính tiết 1 trang 71, 72 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3 trang 71, 72. Bài 3. Lớp học có 15 bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 1 trang 71 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Trong chuồng có 3 con thỏ. Số con thỏ ở ngoài sân gấp 4 lần số con thỏ ở trong chuồng. Hỏi:

a) Số thỏ ở trong chuồng và ở ngoài sân có tất cả bao nhiêu con?

b) Số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng bao nhiêu con?

Phương pháp:

a) - Số thỏ ở ngoài sân = Số thỏ ở trong chuồng x 4

    - Tìm tổng số thỏ trong chuồng và ngoài sân

b) - Tìm hiệu số thỏ ở ngoài sân và số thỏ ở trong chuồng.

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

a) Số con thỏ ở ngoài sân là 

         3 x 4 = 12 (con)

Số con thỏ ở trong chuồng và ngoài sân có tất cả là

         3 + 12 = 15 (con)

b) Số con thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng là

        12 - 3 = 9 (con)

Đáp số: a) 15 con

            b) 9 con

Bài 2 trang 71 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 15 cm, đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB là 5 cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABC. 

Phương pháp:

- Tính độ dài đoạn thẳng BC = Độ dài đoạn thẳng BC - 5 cm

- Độ dài đường gấp khúc ABC bằng tổng độ dài đoạn thẳng AB và BC.

Lời giải:

Độ dài đoạn thẳng BC là

15 - 5 = 10 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABC là

15 + 5 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm

Bài 3 trang 72 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Lớp học có 15 bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp:

- Số bạn nữ = Số bạn nam + 2 

- Số học sinh của lớp đó = Số bạn nam + số bạn nữ

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

a) Số con thỏ ở ngoài sân là 

         3 x 4 = 12 (con)

Số con thỏ ở trong chuồng và ngoài sân có tất cả là

         3 + 12 = 15 (con)

b) Số con thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng là

        12 - 3 = 9 (con)

Đáp số: a) 15 con

            b) 9 con

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan